2012. június 7., csütörtök

Testvérek,
ma Úrnapja, a Szent Eukarisztia ünnepe. Legyen lelki erőforrás és mennyei táplálék legdrágább kincsünk, akit imádjunk és áldjunk életünk minden napján!
Csatlakoznék Nagy Ildi meghívásához az imára a vasárnapi választásokért! Mi azt tanultuk, hogy minden fontos döntés előtt a Szentlélek hívásával imádkozzunk és gondolkodjunk. Tegyük ezt!
Hallottuk templomainkban főpásztorunk szavát. El kell menni szavazni. Minél nagyobb számban. Egy-két testvér kérdezte, na jó, de mégis mi legyen... akkor inkább hova üssük a pecsétet? A körlevélben az állt, hogy mindenki hallgasson a lelkiismeretére. És hogy az egység jegyében gondolkodva adja le szavazatát. Tehát ebbe az irányba nézek.
Én olyan jelöltre szavazok a polgármesteri tisztségre vagy a megyei tanács elnök személye (+ csapata) tekintetében,
- akit ilyen-olyan formában megismertem, megbízok benne
- aki rendelkezik belső tartással, Vezére fentről vezérli,
- aki rendszeresen ott van a templomban és hívő ember,
- aki rendelkezik egy közösség érdekeinek felvállalása és képviseletének a képességével, dialógus-képességéről és beszédkulturájáról meggyőződtem
- aki a jelenlegi megosztott környezetben is képes integrált gondolkodásra, nem megosztó  személyiség.
- aki figyelt és figyel az Egyházakra.
Ilyen jelölt nálunk nincs. De olyan van, aki ehhez elég közel áll.
Imádkozzunk bölcsességért, tisztánlátásért, jó döntésért. Hittel és reménnyel cselekedjünk. Marosvásárhelyen van egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol kérdéseinkre válaszolnak, ahol mozgó urnát lehet igényelni, ahová az esetleges rendellenességeket be lehet jelenteni: 0800800109.
Gyertek, imádkozzunk tiszta szívből:

Ima településünkért
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője. Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel ezt a várost / településünket, amit most Neked ajánlunk, ahol oly régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen.
Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére. Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk reményt és vágyakozást egy Istenben gyökerező élet után! Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak!
Szentlélek, szeretet Lelke! Újítsd meg Pünkösd csodáját Egyházadban itt és most is! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, amelyekkel el akarsz halmozni minket!
Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja! Rád bízzuk a városunkban, falvainkban élő valamennyi embert. Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz!
Ti mindannyian, szentek és boldogok! Szolgáltátok a szegényeket, és e városhoz kötődve tettetek tanúságot az Evangéliumról. Imádkozzatok értünk, hogy közbenjárásotokra Isten Országa láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg - könyörögjetek érettünk! Isten Szolgája Márton Áron - könyörögj érettünk! * Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.


A város / falu megáldása
Isten, minden áldás forrása, halmozza el ennek a településnek minden lakóját bőséges kegyelmével, és őrizze meg őket a jövőben erőben, egészségben. A hívőket tartsa meg hűségben a hitükhöz, adjon nekik rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy mindvégig megmaradjanak a szeretetben. A nem hívőket vezesse el az Isten szeretetének felismerésére, és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában, és végül boldog örök életet.
A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon erre a településre, és minden benne élőre, és maradjon meg ez az áldás rajtuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Ima a közösségért
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. ÁmenIma a vallásszabadságértUrunk, Jézus Krisztus! Te elküldted apostolaidat az egész világra, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. A római császárok 300 éven keresztül üldözték egyházadat és követőidet. Az üldözés azóta sem szűnt meg, csak a módszerek változtak és változnak. Ezért könyörgünk az Egyház és a vallás szabadságáért Minden ember lelkiismeretének a teremtésben tőled kapott szabadságáért. Kérünk, az Egyház liturgiájának nagypénteki könyörgésével:
Az Úristen irányítsa az államfők és a világi hatóságok értelmét és szívüket, hogy az Úr szándéka szerint szolgálják minden ember szabadságát és az áldott békét. Mindenható Urunk és Istenünk! A Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait. Tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallás szabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon.
Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.


Dicsőítés és hálaadás
Dicsérjétek az Urat szentélyében, / Dicsérjétek őt az ég erős boltozatában!
Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, / Dicsérjétek őt nagysága teljességéért!
Dicsérjétek őt harsonaszóval,
Dicsérjétek őt hárfa szóval és cimbalom hangjával!
Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal,
Dicsérjétek őt fuvolával és hangos citerával!
Dicsérjétek őt zengő cintányérral, / Dicsérjétek őt csengő muzsikával!
Minden lélek az Urat dicsérje, / Áldást mondjon az ő szent nevére!
Dicsőség az Atyának, / És a Fiúnak,
Miképpen kezdetben, / Most és mindörökké. Ámen.


Dicsőítő ima
Urunk és Istenünk, magasztalunk téged és hálát adunk néked hazánkért, a mi falunkért - városunkért, az emberek egyetértéséért, a béke kötelékében megvalósuló párbeszédért, a közös megvalósításokért, a megtérésekért, amik történni fognak, és azért a sok csodáért, amit köztünk fogsz cselekedni, különösen a megújult életeket és a gyógyulásokat. Istenünk és Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy olyan bőségesen megáldod a te népedet. Köszönjük Jézus, hogy a te megváltó hatalmad működik köztünk, és a megtérésekért, testi-lelki gyógyulásokért, amik a te nevedben történnek. Köszönjük, Szentlélek, hogy a te szereteted tüze leszáll a magyar népre. Köszönjük neked, Mária, királynőnk és anyánk, hogy olyan sok kegyelmet kieszközöltél gyermekeid számára. Magasztalunk téged, Istenünk, a szentekért, akik közbenjárnak értünk és az angyalokért, akik segítenek nekünk.
Dicsőséges Szentháromság, hatalmas Isten, segíts, hogy gyakran legyünk a szentek és az angyalok társai a dicsőítésben. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése