2009. december 11., péntek

Meglátni Jézust a Betlehemben


Magvető közösségben szerda este arról beszéltem, hogy szükséges meglátnunk Jézust a karácsonyban, megtalálnunk Krisztust a Betlehemben, találkoznunk kell az élő Istennel az ünnepben. A Karácsony nem egy érzés, hangulat csupán, nem fenyőfa ünnepély egy giccses Stille Nachttal. Nem, nem! Új élet, új kezdet, újjászületés. Bárcsak az volna. Nekem is, nektek is. Alázattal mondom, persze. Ha lesz kis időd, hallgass bele Te is.

A lejátszó töltődik

Képek a Városmisszióról


2009. december 6., vasárnap

Hálaadás-est

Ritka pillanat: Scheffler Emesével. Álmok álmodói.

2009. december 3., csütörtök

Köszönet és hála

Testvérek,

vasárnap este a remeteszegiek rendkívüli összefogásának lehettünk tanúi, az egész rendezvényünket jellemezte egy szolid összetartás. Ezt szeretném most megköszönni mindenkinek. Minden odaadott percért, szolgálatért cserébe Istentől kérek rátok és családjaitokra áldást. Sok feltétlen szeretetet tapasztaltam sokatokban! Ez nagyon szép! Ezek visznek igazán előre! Ilyennek kell lennie egy közösségnek!

Igen, úgy éreztem, növekedett köztünk annak a tudata, hogy egy közösséget formálunk, együtt vagyunk Isten családja. Megható volt látni, ahogy a gyermekek rajonganak és árulják portékáinkat, csakhogy épüljön a templom. Megható és bátorító volt számomra látni a fiatalokat, akik színpadra álltak és mosollyal az arcukon énekelték: Emmanuel, velünk az Isten! Megható volt látni, ahogy ismerős és ismeretlen, katolikus, református, unitárius emberek jöttek el, hogy elhelyezzék adományaikat urnáinkba. Amint tudjátok összesen 9.200 lej gyűlt össze.

Mindez azt üzente számomra, hogy a sokféle visszahúzó körülmény ellenére lelkesednünk kell és lehet, van akinek templomot építeni, lesz jövő. Hogy Isten a mi oldalunkon áll és mennünk kell előre. Talán jobban figyeltünk és figyelt a város arra, hogy a magasba emelkedő templomfalak minket, azaz életünket és vágyainkat jelképezi, egy kis közösségnek erős összetartozás vágyát, élni és megmaradni akarását szimbolizálja.

Köszönöm a bizalmat, az összefogást, a közös munkát! Köszönöm a pozitivítást, a derűs hozzáállást és lelkesedést!

Szeretettel meghívlak arra, hogy vasárnap délután 5-re gyertek el a remeteszegi kápolnába egy rendkívüli adventi hálaadó szentmisére, amely után közösen fejezhetjük ki hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik felléptek, nekünk énekeltek, értünk dolgaztak!

Számítok tehát Rátok vasárnap délután 5-kor!

István


2009. november 23., hétfő

Tiszta szív

Szerdán Sepsin leszek, vásárhelyi fiatalokkal. A tiszta szívű fiatalok újabb imaestet tartanak a tiszta szerelemért. Hordozzatok imában!Mert az Írás mondja:

Őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte (Ef 1,4-14).
„Ne féljetek attól, hogy vágyakozzatok az életszentségre!” (II. János Pál pápa)

Húsz plusz konferencia Kolozsváron

Kolozsváron a bizalomról tartottam előadást húsz év feletti fiataloknak. A 20 + ifjúsági konferencia nagyon jó találmány! Visky János jóbarátom, lelkész társam meghívására szívesen mentem el a bulgária-telepi gyülekezetébe. Élet, megújulás, közösség, megvalósult szeretet, megtérésék - így tudnám jellemezni azt, ami körülötte megvalósul. Csodálatos ember! Megkaptam tőle Steinhardt naplóját, most azt olvasom!

Ami a témát illeti: Bizlom. Az élet az anyaméhben kezdődik - Isten gondoskodó jelenlétében. Összefüggések:

Anthony de Melo szerint, ha Istent megszemélyesítenénk, akkor olyannak kellene látnunk, mint a legjobbat közülünk. Isten jobb atya, mint a legjobb földi apa és jobb anya, mint a legjobb földi anya. I. János Pál pp, 1978 szeptember 10-én: „Isten részéről soha meg nem szűnő szeretet tárgya vagyunk. Tudjuk, hogy mindig nyitott szemmel vigyáz ránk, akkor is, amikor azt hisszük, hogy éjszaka van. Ő Atya, sőt még több: Anya. Azt akarja, hogy semmi sérelem ne érjen bennünket, csak jót akar mindenkinek”. Utóda, II. János Pál pp „Dives in misericordia” (Irgalomban gazdag) kezdetű enciklikájában fejti ki ezt, amikor két szempontból beszél Isten kegyelméről, s ezt két héber szóval írja le. Az egyik HESED: Isten hűségét, atyai szeretetét jelenti, amely szerint Isten következetes az Ő szavához. A másik RAHAMIM: Isten szerető gondoskodását jelenti. De a szó maga a héber REHEM –ből száramazik, ami anyaméhet jelent. Isten szerető gondoskodása olyan, mint a várandós anya, aki a méhében óv és táplál. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy vele egyek vagyunk, hogy őbenne van elrejtve a mi életünk.


2009. november 13., péntek

Hazaköltözött

Kovrig Erzsike testvére hazaköltözött Atyánk örök házába. Támogasuk egymást imában.


IMA GYÁSZ IDEJÉN VIGASZTALÁSÉRT,
HA A CSALÁDBAN HALÁLESET TÖRTÉNT


Atyám, elhunyt (neve) -ért imádkozunk Hozzád, aki teremtetted, földi életében kegyelmeddel kísérted, és most magadhoz szólítottad. Emeld fel a Te örökkévaló országodba, részeltesd kérünk soha véget nem érő boldogságodban őt.
Köszönjük, hogy olyan Főpapunk van, aki megérti szívünk
bánatát és együttérez velünk a gyász idején. Elődbe hozzuk könnyeinket, szomorúságunkat,
és szívünkben a gyász tehetetlenségét. Bátran és
bizalommal lépek Eléd, hogy engem, az én erőtlen lelkemet, a veszteségéből származó keserűségemet megérinthesd.
De azért is fordulok Hozzád, hogy …(neve) vigasztalást
kapjon, erőt merítsen, irgalmasságot nyerjen és kegyelmet találjon,
segítségül minden szükségére, alkalmas időben. (Zsid. 4,15–16.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy Te Feltámadt Fiad szavával vigasztalsz, mert akarod, hogy értelmetlenül bánkódjunk mint a többiek, akiknek
nincsen reménységük. Ha nehéz is most, de megvalljuk és hisszük: úgy, ahogy Jézus meghalt és
feltámadt a halálból
, úgy az Isten is előhozza azokat,
akik meghaltak a Jézus által Ővele együtt
. (1Tessz 4,13–14.)
Atyám, arra kérlek, vigasztald meg…(neve)-t az Igéd szerint: „Boldogok
akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.”
(Mt 5,4.)
Áldott az Isten
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja
és minden vigasztalásnak Istene.
Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót. A
gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett.
Hálával teljes szívvel köszönöm neked Mennyei Atyám, Jézus
nevében. (Iz. 61,3.) Ámen.

Országos Papi Találkozón voltam160-an vettünk részt. Telt ház, rég nem látott arcok, hangok. Bodor Zoli, Kovács István. 12 éve találkoztunk utoljára. Ugyanaz a bolondozás, ugyanaz a mértékű intenzív beszélgetés, gondolkodás. Mélyről feltörő, igazi és hosszan tartó öröm ez bennem. Találkozás Kiss Imrével. Szavai, példája, gesztusai, mosolya hiteles. A szeretet forrása, tanúja. Székely János a magyar egyház nagy kincse, ő volt az első nap előadója. Hála az odaadott életekért, a papok hűségéért, bocsánatot kérünk a papok bűneiért. Identitásunk Krisztus személyében gyökerezik, a pap a hit embere. Nem veszni el a részletekben. Román paptestvérekkel beszélgetek, néha nehezen, de barátságosan. Két nyelv, egy szív (részletekkel még jövök).IMA PAPJAINKÉRT
Urunk, Jézus Krisztus, Örök Főpap!
Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik,
Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, mellyel nap mint nap érintik Szent Testedet.
Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik.
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg,
hogy ne tapadjanak a földi dolgokhoz.
Ó, Jézus segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben.
Add, hogy a kenyér és a bor átváltozása mellett, megkapják ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák.
Áldd meg áldozatos munkájukat, hogy az bőségesen gyümölcsözzék, egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját. Ámen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Amen.IMA PAPI HIVATÁSOKÉRT
Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké. Amen.

„Imádkozzatok egymásért…
Nagy az ereje az igaz ember könyörgésének”
Jak 5,16

2009. november 7., szombat

Perdere l'amore

Eredetileg Massimo Ranieri dala, itt egy másik nagyszerű előadómúvész tolmácsolásában.

Hétvégére nektek.

2009. november 6., péntek

2009. november 5., csütörtök

Szent Imre ünnepe

Szent Imre - kemény tisztaságát! Hát, Uram... kemény. De benned bízom 18 éve, és veled lehetséges. Bocsáss meg, amikor gyenge vagyok. Tégy tisztává, tégy szentté. Tedd tisztává azokat is, akiket szeretek, különösen a fiatalokért könyörgök Hozzád.

SZENT IMRE HERCEG, könyörögj értünk!

Ima a tisztaságért
(a dublini Pure in Heart Közösség imája)

Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben.

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Szent József, könyörögj értünk!
Szent Rafael arkangyal, könyörögj értünk!
Szent Goretti Mária, könyörögj értünk!
Ámen.

2009. november 4., szerda

Mi a megoldás?

Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozón mutatták be az alábbi pantomimet. A szereplők közül néhányan ismerős arcok, barátaim.Pár szempont, ha meg szeretnéd nézni:

* készülj fel arra, hogy valami olyant látsz, ami rólad szól, következésképpen meg fog érinteni, hatni fog az érzéseidre. Figyelj erre... mi érint meg belőle? Talán azonosulsz egyik-másik szereplővel?
* te hol tartassz ezen az úton: az elején (diadalmas, zajos, pergős)... a közepén (fáradt, roskadt, csalódott)... vagy a végén (Kereszt alatt: Jézussal).
* mondj imát a megfáradtakért, adj hálát, ha Jézust már megismerted, de imádkozz valóban azokért, akik minden reggel úgy ébrednek, hogy csak a maguk dicsőségét hajszolják, hogy amit keresnek, megtalálják: Istenben.
* ha megnézted és megérintett: küldd tovább legalább egy barátodnak a linket
* ha megnézted és megérintett (és ha éppen vásárhelyi vagy) - olvasd el az alábbi meghívásomat. Gyere el Te is!

Drága testvérek, családos barátaim!

November 8-án, vasárnap este egy rendkívüli ifjúsági szentmisére hívunk. Sokszor hallani, hogy válság van itt is, ott is... néha fiatalok arcán is szomorúságot, gondterheltséget láthatunk... Vajon miért?
Lehet, hogy egy tudatosan gerjesztett folyamatról van szó? Van-e megoldás?

Mi hisszük, hogy Isten minden külső körülmény ellenére velünk van és gondunkat viseli.

Ha Te is úgy érzed, szívesen hallanál arról, hogy Isten szeret Téged, engem és mindnyájunkat, gyere el és hívd el barátodat is

november 8-án, vasárnap este 6 órára a Remeteszegi kápolnába.

Ha eljössz, csendességet kínálunk, találkozást Jézussal az Igében és az Eukarisztiában, együtt énekelhetsz velünk, hallhatsz tanúságtételt, imádkozunk érted és az esetleges gondjaidért, velünk örülhetsz az együttlét jó hangulatában.

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet,

öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság,

hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

(Gal 5,23)
A remeteszegi ifi nevében szeretettel várunk!

István

2009. november 3., kedd

Egészséges öntudat

Kik vagyunk, magyarok, a nagyvilágban? A magyar elme csodálatos találmányait látjuk itt. Frissitsük öntudatunkat.

Erika, Svájc

Erős nő, akinek nincs vesztegtni való ideje. Kezében mobil telefon, autó kormány, sátrat állít Szovátán, összead, szoroz, házat épít, hordja a borvizes ládát, kisbabákat tart karjaiban, jegyesekkel beszélget, csoportokat szervez. Családtól családig, embertől emberig halad, gyorsan gondolkodik, gazdag érzésvilággal helyezkedik bele sokak hétköznapjaiba. Fáradhatatlan, korán kelő, későn fekvő szerzetesnő. Imájában emberek, házaspárok, családok, kisbabák, anyák, apák, papok.

Erika 2003 óta az erdélyi családpasztoráció kiapadhatatlan ötletű munkatársa, szülőanyja, szíve és mozgatórugója. Pár hete érezzük hiányát, és tudjuk: Isten akarta, hogy máshol, másoknak is adjon karizmájából, mindenre kiterjedő figyelméből és szeretetéből. Svájcban is várták, szeretik. Továbblépett, oda is megérkezett.

Gondolunk rád, hass, alkoss, gyarapíts, aztán várunk haza!

2009. június 10., szerda

JÉZUS VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT


Úrnapja van. Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Vagyis az Oltáriszentség, az Eukarisztia ünnepe. Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap utáni 10. napon tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eucharisztia-kultusszal áll kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza.

Egy külön ünnepen emlékezünk meg és dicsőítjük Jézust, aki valóságosan jelen van közöttünk az Egyházban a kenyér és a bor színe alatt Szent Testével és Vérével. Jézus mondta, hogy ez a kenyér az Ő teste, hogy ez a kenyér a mennyből szállott alá, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él.

A kenyér táplálék. Létfontosságú eledelünk a mindenapi kenyér. A kenyér életet jelent. Megélhetés. Hagyomány, hogy megkezdése előtt egy keresztet rajzolunk rá, hálaadással megáldjuk, mert Isten bőkezűségéből kapjuk és emberi munka gyümölcse. Eleink az utolsó morzsát is tisztelettel illették.

Az Úr ezt választotta, ebben akart köztünk maradni: a kenyér és a bor színében. Az Úr Teste és Vére lelki-szellemi táplálék. Sok ma az éhes ember. De mivel nemcsak kenyérrel él az ember, nemcsak a gyomra üres, hanem a lelke is éhezi és szomjazza az igazságot. Éhesek vagyunk mind a szeretetre, a vigasztalásra, az örömre, a fényre, a szabadságra. Jézus ezért nyújtja nekünk az Ő testét, hogy éljünk vele és életünk teljes élet legyen. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem… Jöjjetek hozzám és én örök életre szóló vízforrásból adok inni. Krisztus Teste az örök élet eledele, a lélek békéje, az emberi kapcsolatok táplálója, a szeretet táptalaja, Krisztus Vére az örökkévalóság záloga.

De a kenyér és a bor asztalközösség is. Ki ne emlékezne egy szép családi asztalra, fehér abrosz, terített asztal, ahol édesapánk és édesanyák, testvéreink szeretetéből táplálkoztunk. A Kenyér közösséget teremt. Most az Úr gyűjti össze nagy családját az ő lakomájára. Ő egy kenyérből ad ennünk, egy kehelyből ad innunk. Ezért mi összetartozunk. Egyek vagyunk. Egy test, egy lélek. Egyház. Egy közösség, akik el kell fogadjuk egymást, hisz test-vérek vagyunk, így itt tanuljuk meg hordozni, elviselni, szeretni egymást.

Az Oltáriszentség áldozat is. A földbehullott magnak el kellett halnia, a megérett búzát le kellett aratni, a búzaszemnek meg kellett töretni, hogy liszt legyen belőle. A szent kenyérben megjelenik az Úr keresztáldozata, melyben Jézus Vére egyszersmind tisztára mosott bennünket. Amikor megesszük az Úr testét, áldozunk. Aki ebből az eledelből eszik és iszik, az testvérének szeretetet ad tovább, szolgál neki, életét adja, feláldozza magát másokért a szeretet oltárán.

Betlehem héberül azt jelenti - a kenyér háza, ahol megszületett a földre szállt örök Ige, aki "kenyérszínbe rejtezett". Igen, szívünkben hordozhatjuk az Úr Jézust, amikor hozzánk jön a szentáldozásban. Térdre borulunk imádattal, mint a betlehemi királyok, és a feltámadt Krisztus arcát szemléljük. "Isten szeretete az Eukarisztiában keres minket, őrködik felettünk és vár reánk."

Megboldogult II. János Pál pápa az Eukarisztia évére írt apostoli levelében így fogalmazott: "Különös ünnepélyességgel tartsuk meg Úrnapját a hagyományos körmenetéveI együtt. Hirdessük mindenütt - még utcáinkon és házaink között is - hitünket Istenben, aki megtestesült, útitársunk és az áldások kimeríthetetlen forrása lett, és ezzel fejezzük ki hálás szeretetünket" (18).

Úrnapján hittel menjünk el ünnepelni templomainkba. Katolikus templomban a tabernákulum melett az örökmécses jelzi, hogy az eukarisztia szent jelenlétében vagyunk, hogy közel jött hozzánk az Isten, hogy mi is közel kerüljünk Őhozzá. Szentmise után vegyünk részt a körmeneten is.

Az úrnapi körmenet sajátos formája az, hogy négy oltárt állítunk fel a feldíszített út mentén, és egy rövid igeliturgia, illetve szentségi áldás keretében elmélyedünk az Eukarisztia titkában. Minden oltárnál a körmenetet vezető pap egy bevezető fohászban szólít fel, hogy valljuk meg Urunkat, aki földi vándorlásunk társa lett. Könyörög, hogy az "Egyház egyre inkább ismerje föl az Eukarisztiában egész életének forrását és csúcsát" (vö. Mane nobiscum Domine 31.).

2009. május 20., szerda

ÚJ ÉLET JÉZUSBAN - Látogatásunk az újszegedi testvérplébánián

Tartozom nektek sok mindennel. Hónapok óta nem írtam magamról. Most olyan erős és mély tapasztalataim vannak, egyszerűen nem tudtam ellenállni, és ide ültem, hogy írjak.
Hogy veletek találkozzak. És az Egyház szépségéről, közösségi mivoltának csodájáról írjak nektek.

Újabb tapasztalat arról, hogy nincs véletlen, csak Gondviselés. Kis Imrét egy szovátai szabadságolás ideje alatt ismertem meg 2006 júliusában. Áldott, szeretetteljes ember, közösségben gondolkodó pap.


Csak csodálkoztunk, mennyi hasonlóság rajzolódik ki a két közösség, az Újszegedi Boldog Kalkuttai Teréz és a Marosvásárhelyi Remete Szent Antal plébániánk élete között. Akkor még ők is templomépítő közösség voltak, azóta ott már volt templomszentelés.


A templom az új egyházképet, a kommúnió Egyházat jeleníti meg, körszerkezetű, ugyanúgy, mint az épülő Szent Család Templomunk.
Tavaly székelyföldi zarándokútukon pár órát együtt tölthettünk, ez volt az első igazi találkozás, arcok, emberek egymásba fényképeztük a kölcsönös szeretetet. Imre jónak látta, ha idén május elején meghív minket, néhányunkat egy húsvéti közösségi napra. A lelkinapnak az Élet Jézusban mottót adták.

Elkezdtünk készülődni. Mit is jelent az élet - Jézusban. Érzések, gondolatok születtek bennünk. Megszülettek az első tanúságtételek. Szépek voltak a találkozások, kicsit féltünk is az új feladattól. Fokozódott bennünk a vágy és a kiváncsiság, hogy találkozzunk újra ottani testvéreinkkel.
Május 8, péntek. A napot Jézusnak ajánlom és elindulunk. Két autóval. Egy pillanatra elbizonytalanodunk, amikor felmerült, hogy Elődnek vissza kell fordulnia, később Lehelt nem akarták átengedni a román határnál, de könnyedén rájöttünk, hogy csak az ellenség próbálkozott félelmet ébreszteni a lelkünkben. Nem sikerült. Biztonságosan haladtunk előre, mint akiket Isten Lelke vezérel. Lelkesen, kicsit sem fáradtan érkeztünk Szegedre. A plébánián közösség fogad. Családos csoport tartja péntek esti találkozóját, kint gyerekek fociznak. Az emeleten Ige-olvasó kis csoport. Röviden bemutatkozunk. Azt érzem, otthon vagyok. Nem a pogácsa és a bor miatt, hanem a máris megtapasztalt szeretet intenzítása miatt. Aztán szentmise... itt újra elcsendesedünk Istenben. Szálláshelyek. Előddel vagyok a plébánián. Beszélgetek Imrével.

Szombat. Reggel szegedi dóm, püspökség, majd a dóm tornyából nézünk szét a magaslatból. Séta, beszélgetés. Ebéd, halaszlé. Felfedezem, hogy milyen nagy kincs Pali. A Jeromos ifjúsági csoportot vezeti. Elkötelezte magát a szeretet parancsa mellett, szolgál a közösségben. Megtudom, hogy a plébániához kb. 18.000 lélek tartozik. Két templomuk van, az Árpádházi Erzsébetről nevezett templom 100 éves lesz, és a Kalkuttai Boldog Teréz templom.

Új Élet Jézusban: szolgálat, közösség, misszió - lelkinap. Köszöntés, ének. Mintha érezhetővé válna a kegyelem közénk érkezése. Van itt valami természetfeletti. Sok csillogó szem, nyitott szív. Elmélkedésem, benne Erika megrendítő tanúságtétele. Szülei elvesztéséről beszél, de az élet szeretetének üzenetét halljuk.
Utána kiscsoportok, majd szentmise. Sokadalom, az udvar megtelik emberekkel, gyermekek játékával, kacajával. Lehetünk vagy kétszázan itt. Kiárad az öröm, mindenhol beszélgetnek az emberek.
Este plébániánkat mutatja be Korondi Marika, Domokos Józsi, Erika és Lehel. Családos közösségeink működéséről beszélnek, majd Erikáék a Nyikó menti árvíz idején megélt missziós tapasztalatokat mondanak el. Remeteszegi képsor vetítése. A két Erika esti imája.

Itt most megmutatok nektek néhány fényképet, hogy mi minden meglepetés és kegyelem várt még ránk. Isten beszélt hozzánk az ott megtapasztalt mély szeretet által.

Vasárnap. Közös szentmise az Erzsébet templomban.


Testvérek üdvözlése a templom előtt szentmise ünneplés után.


Közösek gyökereink.

Kézfogással, pár kedves szóval köszönünk el.

Az Erzsébet templom előtt.


Rövid látogatásunk a szalvatoriánus nővéreknél: Annamária Lengyelországból, Ghyoti Indiából és Erika Magyarországról. Rózsa nővér évekig imádkozott, hogy újszegeden épüljön templom, legyen élő közössége és jöjjenek újabb nővérek. Halálát követően imája sokszoros termést hozott. Mindhárom imaszándéka életrevált.

Ghyoti nővér az Eukarisztia előtt


A mi Erika nővérünk, Annamária és Ghyoti nővérek


Délután az alsóvárosi ferences templomot látogattuk meg.

Rengeteg találkozás, hosszabb-rövidebb beszélgetés, arcok és mosolygó szempárok, megosztott érzések, tapasztalatok, sok jó szó és bátorítás él tovább a lelkemben. Tanulhattunk is. Egy plébánia közössége csakis a szeretet tettei által elevenedik meg. A befogadás, az odafordulás, a megszólítás, együttérzés és meghallgatás, egymás felkarolásának és felvállalásának gyakorlata által.

Egy test vagyunk. Ha neked jó, és te örülsz, az az én örömöm is. Nem baj, ha te zarándokolsz Fatimába vagy Lourdesba, és ez nekem nem adatik meg, én nem tudok oda elmenni. Ha te ott jártál, ha te ott imádkoztál, pontosan olyan, mintha én is veled lettem volna. Mert szívedben voltunk. Együtt voltunk ott is, most is egyeknek kell lennünk.

Azt is láttam, hogy egy plébánián milyen fontos szerepet játszanak a kis közösségek. Újszegeden kiscsoportok egész hosszú sorát hallhattuk a szombat esti bemutatóban. A plébánián minél több élő csoport működik önellátó módon a Szentlélek vezetésében, annál inkább elmondható, hogy közös otthon, második család. Ebben nagyon jók, ezt nagyon megkívántam.

És a papok egysége. Flóri és Imre atya... szerintem a Szentlélek rendkívüli adományai ők, szívük a mai egyházzal dobog, ott vannak, ahol Isten az embereket keresni és gyógyítani akarja. Létezésükkel kisugározzák az Isten szeretetét. Ez elég is.

Pali, Géza, Szilvi, Zoltán és a többi fiatal... igen, lelkesedő szolgálatukból és egységükből is ragadt át rám valami. Szívemben vannak. Köszönöm.