2012. október 28., vasárnap

Mit nézel? Meddig látsz?

A lejátszó töltődik

Szeretettel osztom meg veletek Évközi 30. Vasárnapi prédikációmat.

A mai Evangélium kapcsán:

1. Adjunk hálát szemünk világáért! Isten az ép szem, ép test pártján áll, védjük egészségünket, előzzük meg a betegségeket. De betegség idején mi is kiáltsunk hittel Jézushoz, mint Bartimeus.
2. Bartimeus már akkor hisz, amikor még vak. Kiáltása hitből fakad. A "harmadik szemével" már lát. Ezért mer kérni segítséget, amikor bajban van. Aki segítséget tud kérni a bajban, az látó ember. Tovább lát a bajokon, ezért van reménye.
3. Mélyebb látás: látni a valóságot. Illúzióink és önzésünk vakító erő tud lenni. Akkor van nappal, akkor lesz világosság bennünk, ha minden emberben látjuk a testvért.
4. Nem venni észre minden apró hibát, gixert, mások tévedéseit... tudni mélyebbre látni, ösztönözni, segíteni mindenkit a jóban való megerősödésre.

2012. október 21., vasárnap

Nagykilenced a Szentcsalád templom felszentelésére készülve - 9. hét


9. HÉT TÉMÁJA: KRISZTUSBA GYÖKEREZNI  

1. Olvassuk el ezt a részt a kolosszeiekhez írt levélből (Kol 2,6-7):

Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.

2. Elmélkedjünk az Ige felett:

Krisztus feltámadt, Krisztus él – és minket is éltetni akar. A gyökér a stabilitás és a biztonság jele, az erős gyökérzet bármilyen nagy viharban megtart. Ugyanakkor a fa a gyökereken keresztül kapja a vizet és a tápanyagokat. Ha egy fát kivágnak, ha a törzset elválasztják a gyökerektől, akkor a fa elpusztul. Új templomot építettünk – vajon mi lesz vele húsz év múlva? És száz év múlva? Ez attól függ, mennyire erősek azok a gyökerek, amelyek minket, a remeteszegi plébánia tagjait Krisztushoz kapcsolnak. Ha jól Őbelé gyökerezünk, ha gyermekeinknek, unokáinknak is megtanítjuk, milyen értékes az Istennel való kapcsolat, az imádság, a szentmise, hogy mekkora kincs rejtőzik a szentségekben és micsoda erőforrás élni velük – akkor a Tőle kapott kegyelmek megtartják majd a templomot is, közösségünket is. A Krisztussal való személyes és közös kapcsolatunk életerőt, jövőt és reményt ad.


Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám, a testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.

Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.

S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
(Reményik Sándor: Gyógyíts meg!)

3. Ismerjük meg templomunkat: tabernákulum.

A tabernákulum a szentélyben, központi helyen helyezkedik el. Ide helyezi el a pap a szentmise után megmaradó szentostyát. Ennek kettős célja van az Egyházban: részben innen veszünk szentostyát, ha beteghez kell vinni, másrészt ide lehet betérni szentséglátogatásra, hogy imádásunkat kifejezzük Jézus Szent Színe előtt.

4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez: 

*** Életem mely viharaiban volt már erősségem az Istennel való kapcsolatom? Hogyan tartott meg akkor, hogy Krisztusba kapaszkodtam?
*** Hiszem-e, hogy remeteszegi közösségünk számára is van jövő – Jézus Krisztusban? Mit tehetnék, hogy erősödjenek a minket Vele összekötő gyökerek a mi családunkban és a plébániánkon?

5. Heti feladat:

Keress egy számodra szép fát egy kertben, az utcán vagy a természetben, és csodáld meg, mennyi életerőt kap gyökerein át. Köszönd meg Jézusnak, hogy Ő is így táplál téged minden percben. * Vegyél részt ezen a héten egy hétköznapi szentmisén, s kérd Istentől a kegyelmet, hogy megújulva tudj élni és másoknak is életet adni.  Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

2012. október 19., péntek

Templomszentelés

A lejátszó töltődik

Szeretettel osztom meg az Erdély Tv összeállítását templomszentelési ünnepünkről.

2012. október 7., vasárnap

Lelki felkészülés templomunk felszentelésére - 8. hét


8. HÉT TÉMÁJA: JÉZUS, AZ ÉLETADÓ  

1. Olvassuk el Szent János evangéliumából ezt a részt (Jn 20, 19-23): 

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket!”

2. Elmélkedjünk az Ige felett:

„Együtt voltak” – a feltámadt Jézus mindig ott jelent meg, ahol több tanítvány együtt volt: amikor együtt imádkoztak, étkeztek, halásztak vagy éppen vándoroltak. Azt gondolnánk, a templomban mi is mindig „együtt vagyunk”. Mit mond erről Aranyszájú Szent János? „Jézus nem egy egyszerű (fizikai) együttlétről beszél. Amit Ő mond, az ezt jelenti: ha valaki elsősorban miattam szereti felebarátját, én velük leszek. Ma azonban azt látjuk, hogy az emberek nagy részének a barátsága mástól függ: egyikük azért szeret, mert őt is szeretik; a másik azért, mert tisztelik őt; a harmadik azért, mert valamilyen evilági ügy elintézésében valaki hasznos lehet számára. De nehéz találni olyan valakit, aki ahogyan kell: Krisztusért szereti felebarátját. Aki akkor is, ha gyűlölik, ha megsértik, ha halálveszély fenyegeti, nem szűnik meg szeretni. Mivel Krisztus így szeretett, a legnagyobb szeretettel.” Jézus messzire fénylő, lelkünket felmelegítő, életünket átalakító szent jelenlétét csak akkor tapasztalhatjuk meg, ha igyekszünk az Ő lelkületével fordulni embertársainkhoz, és templomi közösségünk minden tagjához. Istenünk, aki megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

3. Ismerjük meg templomunkat: az oltár

Az oltár a latin altare szóból származik, és azt a magaslati helyet jelölte, ahol az áldozatot bemutatták. Ezért az oltárhoz minden templomban a szentélyben legalább egy lépcsőfok vezet fel, melyet oltárlépcsőnek nevezünk. Az oltár kőből vagy fából készül, és az újabb előírások szerint elmozdíthatatlannak kell lennie. Felső lapját mensanak hívjuk, mert a hívő ember titokzatos eledele és életadó ereje az a kenyér, melyet Jézus ad erről az asztalról. Az oltár az a hely, ahol Jézus keresztáldozatának szentségi megjelenítése végbemegy. Mindezek miatt az oltár kiemelten tiszteletet érdemel. Az oltár több, mint miséző asztal, mert fel van szentelve és ahol lehetséges, szentek ereklyéivel ékesítik. 

4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez: 

*** Jézus vágya, hogy mi, az Ő tanítványai, az Ő Egyháza, „együtt legyünk”. Ki az a plébániai közösségben, akitől valamiért távol érzem magam? Mit tehetnék, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz?  
*** Jézus békességet hoz a Szentlélekben. Életem mely területére kell kérnem ezt a békét imádságban? 

5. Heti feladat: 

Ezen a héten vegyél részt valamilyen közösségi alkalmon vagy szolgálatban a plébániánkon. * Imában hozd magad elé az új templomot. Gondolatban ülj egy padba azzal a személlyel, aki nehéz számodra a plébániai közösségben. Kérd Jézust, hogy adja meg számotokra is, a ti kapcsolatotokba is az Ő békességét!     Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…