2010. március 26., péntek

Húsvét ünneplése családi körben

Kertész Marika mondja el gondolatait (a Családépítő Húsvéti kiadásából), kérlek hallgassátok nagy szeretettel.

A lejátszó töltődik

2010. március 24., szerda

ÉLET, JÁTÉK, TAVASZ

Játéknap, Egyetemi Lelkészség - 2010 március 20, szombat2010. március 22., hétfő

MEGTISZTULÁS HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben


Idei nagyböjtünk szent negyvennapján térjünk vissza Isten Szeretetéhez, döntsünk újra együtt a szeretet tettei mellett.
Idézzük fel az előző négy hétnek legfontosabb kulcsszavát: szavak bötje, elvárások bötje, szükségleteink böjtje, kapcsolataink hete.

Nagyböjt ötödik vasárnapjának felajánlási könyörgéséből, úgy éreztem, Isten hív minket most lépjünk be


A MEGTISZTULÁS HETÉBE.
Jézussal való kapcsolatunknak három lényeges útját tanítják a szentatyák: 1. Az Igazsággal való találkozás megvilágosító mozzanata (via illuminativa), 2. a Megváltással való találkozásunk, bűneinktől való megtisztulás, megigazulás (via purgativa), 3. Jézus életeseményeihez való odahasonulás, egyesülés Jézussal (via unitiva).

Nem tekinthetünk el tehát a megtisztulás fontosságától. 1. A külső megtisztulás. A tavaszi nagytakarítás rendet és tisztaságot erdeményez, könnyebb így átélni a nagy tavaszi megújulást. Jobban érezzük magunkat bőrünkben, ha körülöttünk harmonikus rend és tisztaság honol. A tisztaság fél egészség. 2. De van benső megtisztulás is. Isten újjáteremt, megigazulttá tesz, akarja, hogy legyek, hogy új ember legyek! Ezért szétválasztja bennem a sötétséget és a világosságot. Tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, nézzünk szembe bűneinkkel ezen a héten, végezzük el gyónásunkat! Tapasztaljuk meg Isten irgalmasságát, melyről a vasárnapi evangéliumban hallottunk.

Isten szava:

"Uram, ha akarod, megtisztíthatsz" Lk 5,12
"Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" Ef 4,23
"Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyünk az isteni természetnek, megmeneküljünk a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtétben. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóbanvaló kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériességet a szeretetet... Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztukjon". Jak 1,4-9.
"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért..." Jak 5,16


* Segítő kérdések:

a. Rendszeretőnek tartanak mások? Szoktam áldozatot hozni, hogy rend és tisztaság legyen körülöttem? A héten rakjunk rendet házunk táján.
b. Vágyok rá, hogy mélyen megatapasztaljam az irgalmasságot? Mikor gyóntam utoljára?
c. Szükséges-e valakivel mély, szembesítő beszélgetést folytatnom, hogy hibáinkat, tévedéseinket szeretetben felismerjük és azoktól megtisztuljunk? Testvéri feddés... lásd Mt 18.

2010. március 14., vasárnap

KAPCSOLATOK HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben

Ebben a nagyböjtben azt tudatositjuk, hogy a szeretet a legnagyobb kincs és az igazi élet. Szeretnénk alázattal visszatérni Istenhez, aki maga a Szeretet, és egyben újra kezdeni a szeretet forrásaiból.
Előző hetekben ezek a kulcsszavak segítettek közös útunkon: szavak böjtje, elvárások bötje és szükségleteink böjtje.
Szeretettel meghívlak arra, hogy most együtt lépjünk be a

KAPCSOLATAINK HETÉBE
Kapcsolataink minősége határozza meg boldogságunkat. Akkor éljük istengyermeki hivatásunkat, ha családunkban, barátságainkban, rokoni és más kapcsolatainkban éljük a szeretetet. Figyeljünk ezekben a napokban még jobban arra, hogy szavainkat és tetteinket az előzékeny, figyelmes és kezdeményező, szolgáló szeretet jellemezze.


Isten szava:

"Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük" Mt 18,20
"Feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek!" 1 Tessz 5, 13-16.
"Ti pedig Krisztus Teste vagytok, s egyenként tagjai..." 1 Kor 12,27.
"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást... Gyakoroljárok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve." Róm 12, 10-16.* Segítő kérdések:

a. Nem élt-e bennem túl hosszú ideig harag, feszültség? Szükséges-e valaki fele lépéseket tennem, hogy kiengesztelődjünk, kell-e bocsánatot kérnem vagy valakinek megbocsátanom?
b. Volt-e olyan megérzésem, hogy valakit elhanyagoltam, nem ajándékoztam meg kellő figyelemmel és szeretettel? Ha igen: ki ez és mit tehetnék ezekben a napokban, hogy pótoljam hiányosságomat?
c. Szoktam-e öleléssel kifejezni szeretetemet? Fejezzem ki szeretetemet érintéssel, öleléssel, különösen családom tagjaival, közösségünkben.
d. Köszönök-e és megszólitok-e embereket, akik szomszédaim, ismerőseim? Szeressek elsőként és mindenkit ezen a héten.
e. Meglátogatok egy beteget.
f. Felhívok "csak úgy" valakit.
g. Meglepetést szerzek valakinek, akiről tudom, hogy nagyon fog örülni annak.
Nem a sötétséget kell szidni, hanem gyertyát kell gyújtani. Boldog Kalkuttai Teréz
*** *** ***

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Uram, tégy engem békéd eszközévé.

Hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van

hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van
Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;
csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - akkor ébredünk örök életre.
Ámen.

Assisi Szent Ferenc

2010. március 7., vasárnap

(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJE

A szent negyven napot, idei nagyböjtünket Istenhez fordulással és a szeretet tetteiben való megerősödéssel szeretnénk megszentelni. Nem egyénileg csupán, hanem közösségben is.

Lelkigyakorlatunk mottója:A SZERETET DÖNTÉS.

Amire figyelünk az idei nagyböjtben: szeretetünk tökéletesítése. Az első héten a szavak böjtje segíthetett abban, hogy elcsendesedjü nk, amikor kell, bölcsen szóljunk, beszédünk figyelmes szeretetet hordozzon. Második héten az elvárások böjtje arra ösztönzött, hogy a másoktól kapott jót észre vegyük, azért hálásak legyünk, ezt ki is fejezzük, anélkül, hogy elvárásainknak hangot adnánk előttük.

A harmadik héten meghívlak, hogy közösen tartsuk meg a


(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJÉT.


"A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. De a kereszténynek tudnia kell, hogy a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik. Isten szól azok által hozzánk” (Márton Áron).

Testünk világosan helzi: ennek a világnak részesei vagyunk. Azonban néha túlzottan is belefeledkezü nk ebbe a világba... úgy teszünk, mintha csak ez a világ létezne, úgy dolgozunk, mintha örökké itt kellene élnünk. Az elvilágiasodás veszélye minket is fenyeget. A test kultúrája és a fogyasztói szemlélet ránk is hatással van, eszünk-iszunk, és a wellnes kínálatok tömkelegében testi szükségleteinket néha gátlástalanul kielégítjük... Lehet, mi kivételek vagyunk, de mégis...

Nézzük csak Jézust. Szemléljük Őt. Nyilvános működése a negyvennapos pusztával kezdődik... majd a hegyen töltött hosszú, hajnali imák erejéből él tovább, imádkozik és böjtöl. Térjünk vissza mi is a következő napokban a testi böjtölés szelleméhez. A testi önfegyelmezés, az evésben-ivásban való mértékletesség, a minket szolgáló dolgok és tárgyak ésszerű használata mindig is az ima felerősítő, kísérő eseményei voltak.

"Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkező Vőlegény. - A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlensé günkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk” (Anselm Grün).

Jézus szava:

"A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust!" (Fil 3,2)

"Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik" (Máté 4,4)

"Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.” (Gal 6,18).

Fontold meg: A test megtérése, a szív szabadsága.
* Segítő kérdések:

1. Hogyan szoktam böjtölni?
2. Szeretnék-e előre haladni a böjtölés gyakorlatában?


Lehetséges eszközök:
- a hét valamelyik napján kihagyok egy étkezést
- a hét több napján kihagyok főétkezéseket, ennek árát a szegényeknek adom
- kádban való fürdőzés helyett zuhanyozni fogok, kevesebb vizet fogyasztok
- kicsavarok a hét folyamán 1-2 égőt házamban, szobámban
- nem iszok kávét, nem cigarettázom
- nem eszek húst / édességet / stb.
- pénteken fél napig (vagy egész nap) kenyér és víz
- ételt viszek egy utcabeli szegénynek
- vásárolok egy kenyeret, kiflit és rászoruló gyermek kezébe adom
Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...Forrás: www.nemcsakkenyérrel.blogspot.com
Köszönet érte Vargáné Sándor Timeának (Szamóca)

2010. március 5., péntek

A SZERETET ÖLELÉS.

Láttál rohanó és rohanó és rohanó embert? Nézd meg a városod főterét. Isten szereti ezeket a nagyon elfoglalt embereket. És képzelj el egy napot, amikor az emberek megállnak és átölelik egy pillanatra egymást. Szeretet ez.


Valami hasonlóval készülünk mi is Marosvásárhelyen. Mikor? Kikkel? Hogyan? Ez meglepetés. Ha érdekel, elmondom, gyere, cselekedjünk valami olyant, ami bár szokatlan, de elgondolkodtatja az embert, mi is életünk értelme, mi is a legdrágább itt a földön. Igen. A szeretet mosoly. A szeretet ölelés. A szeretet Élet. A szeretet Isten. Túl egyszerű? Vagy éppen nehéz? Hát ez az...

2010. március 4., csütörtök

Házaspárrá válás folyamatáról a Mária Rádióban

Damó Csaba és Beáta tapasztalatát mondja el házasságuk első három évéről.

A lejátszó töltődik