2009. november 23., hétfő

Tiszta szív

Szerdán Sepsin leszek, vásárhelyi fiatalokkal. A tiszta szívű fiatalok újabb imaestet tartanak a tiszta szerelemért. Hordozzatok imában!Mert az Írás mondja:

Őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte (Ef 1,4-14).
„Ne féljetek attól, hogy vágyakozzatok az életszentségre!” (II. János Pál pápa)

Húsz plusz konferencia Kolozsváron

Kolozsváron a bizalomról tartottam előadást húsz év feletti fiataloknak. A 20 + ifjúsági konferencia nagyon jó találmány! Visky János jóbarátom, lelkész társam meghívására szívesen mentem el a bulgária-telepi gyülekezetébe. Élet, megújulás, közösség, megvalósult szeretet, megtérésék - így tudnám jellemezni azt, ami körülötte megvalósul. Csodálatos ember! Megkaptam tőle Steinhardt naplóját, most azt olvasom!

Ami a témát illeti: Bizlom. Az élet az anyaméhben kezdődik - Isten gondoskodó jelenlétében. Összefüggések:

Anthony de Melo szerint, ha Istent megszemélyesítenénk, akkor olyannak kellene látnunk, mint a legjobbat közülünk. Isten jobb atya, mint a legjobb földi apa és jobb anya, mint a legjobb földi anya. I. János Pál pp, 1978 szeptember 10-én: „Isten részéről soha meg nem szűnő szeretet tárgya vagyunk. Tudjuk, hogy mindig nyitott szemmel vigyáz ránk, akkor is, amikor azt hisszük, hogy éjszaka van. Ő Atya, sőt még több: Anya. Azt akarja, hogy semmi sérelem ne érjen bennünket, csak jót akar mindenkinek”. Utóda, II. János Pál pp „Dives in misericordia” (Irgalomban gazdag) kezdetű enciklikájában fejti ki ezt, amikor két szempontból beszél Isten kegyelméről, s ezt két héber szóval írja le. Az egyik HESED: Isten hűségét, atyai szeretetét jelenti, amely szerint Isten következetes az Ő szavához. A másik RAHAMIM: Isten szerető gondoskodását jelenti. De a szó maga a héber REHEM –ből száramazik, ami anyaméhet jelent. Isten szerető gondoskodása olyan, mint a várandós anya, aki a méhében óv és táplál. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy vele egyek vagyunk, hogy őbenne van elrejtve a mi életünk.


2009. november 13., péntek

Hazaköltözött

Kovrig Erzsike testvére hazaköltözött Atyánk örök házába. Támogasuk egymást imában.


IMA GYÁSZ IDEJÉN VIGASZTALÁSÉRT,
HA A CSALÁDBAN HALÁLESET TÖRTÉNT


Atyám, elhunyt (neve) -ért imádkozunk Hozzád, aki teremtetted, földi életében kegyelmeddel kísérted, és most magadhoz szólítottad. Emeld fel a Te örökkévaló országodba, részeltesd kérünk soha véget nem érő boldogságodban őt.
Köszönjük, hogy olyan Főpapunk van, aki megérti szívünk
bánatát és együttérez velünk a gyász idején. Elődbe hozzuk könnyeinket, szomorúságunkat,
és szívünkben a gyász tehetetlenségét. Bátran és
bizalommal lépek Eléd, hogy engem, az én erőtlen lelkemet, a veszteségéből származó keserűségemet megérinthesd.
De azért is fordulok Hozzád, hogy …(neve) vigasztalást
kapjon, erőt merítsen, irgalmasságot nyerjen és kegyelmet találjon,
segítségül minden szükségére, alkalmas időben. (Zsid. 4,15–16.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy Te Feltámadt Fiad szavával vigasztalsz, mert akarod, hogy értelmetlenül bánkódjunk mint a többiek, akiknek
nincsen reménységük. Ha nehéz is most, de megvalljuk és hisszük: úgy, ahogy Jézus meghalt és
feltámadt a halálból
, úgy az Isten is előhozza azokat,
akik meghaltak a Jézus által Ővele együtt
. (1Tessz 4,13–14.)
Atyám, arra kérlek, vigasztald meg…(neve)-t az Igéd szerint: „Boldogok
akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.”
(Mt 5,4.)
Áldott az Isten
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja
és minden vigasztalásnak Istene.
Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót. A
gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett.
Hálával teljes szívvel köszönöm neked Mennyei Atyám, Jézus
nevében. (Iz. 61,3.) Ámen.

Országos Papi Találkozón voltam160-an vettünk részt. Telt ház, rég nem látott arcok, hangok. Bodor Zoli, Kovács István. 12 éve találkoztunk utoljára. Ugyanaz a bolondozás, ugyanaz a mértékű intenzív beszélgetés, gondolkodás. Mélyről feltörő, igazi és hosszan tartó öröm ez bennem. Találkozás Kiss Imrével. Szavai, példája, gesztusai, mosolya hiteles. A szeretet forrása, tanúja. Székely János a magyar egyház nagy kincse, ő volt az első nap előadója. Hála az odaadott életekért, a papok hűségéért, bocsánatot kérünk a papok bűneiért. Identitásunk Krisztus személyében gyökerezik, a pap a hit embere. Nem veszni el a részletekben. Román paptestvérekkel beszélgetek, néha nehezen, de barátságosan. Két nyelv, egy szív (részletekkel még jövök).IMA PAPJAINKÉRT
Urunk, Jézus Krisztus, Örök Főpap!
Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik,
Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, mellyel nap mint nap érintik Szent Testedet.
Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik.
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg,
hogy ne tapadjanak a földi dolgokhoz.
Ó, Jézus segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben.
Add, hogy a kenyér és a bor átváltozása mellett, megkapják ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák.
Áldd meg áldozatos munkájukat, hogy az bőségesen gyümölcsözzék, egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját. Ámen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Amen.IMA PAPI HIVATÁSOKÉRT
Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké. Amen.

„Imádkozzatok egymásért…
Nagy az ereje az igaz ember könyörgésének”
Jak 5,16

2009. november 7., szombat

Perdere l'amore

Eredetileg Massimo Ranieri dala, itt egy másik nagyszerű előadómúvész tolmácsolásában.

Hétvégére nektek.

2009. november 6., péntek

2009. november 5., csütörtök

Szent Imre ünnepe

Szent Imre - kemény tisztaságát! Hát, Uram... kemény. De benned bízom 18 éve, és veled lehetséges. Bocsáss meg, amikor gyenge vagyok. Tégy tisztává, tégy szentté. Tedd tisztává azokat is, akiket szeretek, különösen a fiatalokért könyörgök Hozzád.

SZENT IMRE HERCEG, könyörögj értünk!

Ima a tisztaságért
(a dublini Pure in Heart Közösség imája)

Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben.

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Szent József, könyörögj értünk!
Szent Rafael arkangyal, könyörögj értünk!
Szent Goretti Mária, könyörögj értünk!
Ámen.

2009. november 4., szerda

Mi a megoldás?

Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozón mutatták be az alábbi pantomimet. A szereplők közül néhányan ismerős arcok, barátaim.Pár szempont, ha meg szeretnéd nézni:

* készülj fel arra, hogy valami olyant látsz, ami rólad szól, következésképpen meg fog érinteni, hatni fog az érzéseidre. Figyelj erre... mi érint meg belőle? Talán azonosulsz egyik-másik szereplővel?
* te hol tartassz ezen az úton: az elején (diadalmas, zajos, pergős)... a közepén (fáradt, roskadt, csalódott)... vagy a végén (Kereszt alatt: Jézussal).
* mondj imát a megfáradtakért, adj hálát, ha Jézust már megismerted, de imádkozz valóban azokért, akik minden reggel úgy ébrednek, hogy csak a maguk dicsőségét hajszolják, hogy amit keresnek, megtalálják: Istenben.
* ha megnézted és megérintett: küldd tovább legalább egy barátodnak a linket
* ha megnézted és megérintett (és ha éppen vásárhelyi vagy) - olvasd el az alábbi meghívásomat. Gyere el Te is!

Drága testvérek, családos barátaim!

November 8-án, vasárnap este egy rendkívüli ifjúsági szentmisére hívunk. Sokszor hallani, hogy válság van itt is, ott is... néha fiatalok arcán is szomorúságot, gondterheltséget láthatunk... Vajon miért?
Lehet, hogy egy tudatosan gerjesztett folyamatról van szó? Van-e megoldás?

Mi hisszük, hogy Isten minden külső körülmény ellenére velünk van és gondunkat viseli.

Ha Te is úgy érzed, szívesen hallanál arról, hogy Isten szeret Téged, engem és mindnyájunkat, gyere el és hívd el barátodat is

november 8-án, vasárnap este 6 órára a Remeteszegi kápolnába.

Ha eljössz, csendességet kínálunk, találkozást Jézussal az Igében és az Eukarisztiában, együtt énekelhetsz velünk, hallhatsz tanúságtételt, imádkozunk érted és az esetleges gondjaidért, velünk örülhetsz az együttlét jó hangulatában.

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet,

öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság,

hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

(Gal 5,23)
A remeteszegi ifi nevében szeretettel várunk!

István

2009. november 3., kedd

Egészséges öntudat

Kik vagyunk, magyarok, a nagyvilágban? A magyar elme csodálatos találmányait látjuk itt. Frissitsük öntudatunkat.

Erika, Svájc

Erős nő, akinek nincs vesztegtni való ideje. Kezében mobil telefon, autó kormány, sátrat állít Szovátán, összead, szoroz, házat épít, hordja a borvizes ládát, kisbabákat tart karjaiban, jegyesekkel beszélget, csoportokat szervez. Családtól családig, embertől emberig halad, gyorsan gondolkodik, gazdag érzésvilággal helyezkedik bele sokak hétköznapjaiba. Fáradhatatlan, korán kelő, későn fekvő szerzetesnő. Imájában emberek, házaspárok, családok, kisbabák, anyák, apák, papok.

Erika 2003 óta az erdélyi családpasztoráció kiapadhatatlan ötletű munkatársa, szülőanyja, szíve és mozgatórugója. Pár hete érezzük hiányát, és tudjuk: Isten akarta, hogy máshol, másoknak is adjon karizmájából, mindenre kiterjedő figyelméből és szeretetéből. Svájcban is várták, szeretik. Továbblépett, oda is megérkezett.

Gondolunk rád, hass, alkoss, gyarapíts, aztán várunk haza!