2010. december 31., péntek

Évvégi hálaadásra – Szilveszter este

December 31-e, óesztendő napja, a római kalendáriumban Szent Szilveszter pápa ünnepe. Római születésű volt, s majdnem huszonkét évig, 314-től 335-ig volt pápa. A szerény Szilveszter pápa alakja a legendák fényében világtörténelmileg egyedülálló jelentőségű, mert ő volt az a pápa, aki Nagy Konstantinnal együtt történelmet formált.
Liturgikus szempontból karácsony nyolcadában vagyunk. A keresztény világ a Szent Karácsony napját követő nyolc napban –összefüggő, egyetlen ünnepként- a megtestesülés titkáról elmélkedik, a Betlehemben megszületett Jézust ünnepli, imádja. Az emberbarát Istent, aki Mária és József szeretetében, törékeny valójában ennyire közel jött hétköznapjainkhoz, az angyalok kórusával tovább dicsőítjük: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség minden jóakaratú embernek.

December 31-e a ugyanakkor a polgári év utolsó napja. Katolikus templomainkban ezen a napon az esti órákban az év utolsó szentmiséjére jövünk össze hálát adni. Sok helyen hagyomány, hogy az év utolsó napján közösen mondunk hálát Istennek az egész évben kapott áldásokért. Van, ahol gyakorlattá tették azt is, hogy a köszönetet nem csak általánosságban fogalmazzák meg, hanem előbb összegzik az elmúlt évi eseményeket, tapasztalatokat, megpróbálják levonni a tanulságokat és úgy állnak Isten elé köszönetet mondani. A közösség apraja-nagyja, gyermekek és felnőttek, külön és együtt is az élő Úr elé térdelnek, hogy hálát adjanak. Elénekeljük a Te Deumot, a Szentháromságot dicsérő himnuszt. Valóban, nemcsak a szív igénye ezen a napon, hanem kötelességünk is, hogy köszönetet mondjunk Istennek és dícsérjük Őt, aki örökre velünk van az időben és őrködik az emberiség felett irgalmas szeretetének hűségével.

Az év elején elindultunk sokféle tervvel. Menet közben találkoztunk sokféle akadállyal. Remélhetőleg van, amit sikerült megvalósítanunk a tervekből, s valószínűleg van több minden, amit nem sikerült. Hogyan értékeljük ennek az évnek a sikereit, eredményeit, és hogyan magyarázzuk a kudarcait?
Olyan jellemző, hogy ilyenkor ki hogyan beszél erről. Vannak emberek, akik a legtermészetesebb módon dicsekszenek. Mutogatják a teljesítményeiket. Munkájuknak a gyümölcsét. „Ezzel a két kézzel hoztam létre mindent”- mondogatják. És azt a két kezet vajon ki adta? Ki őrizte meg egy éven át egészségben, épségben? Az Isten, aki szeret és akar téged. Mert terve van veled. Van, aki ma panaszkodik. Másokat vádol. Van aki sajnáltatja magát. Vannak, akik magyarázkodnak. Megmagyarázzák, hogy mit miért nem végeztek el idén és mi miért nem sikerült.

Mi hogyan értékeljük ezt a mögöttünk levő esztendőt? Hogyan zárjuk ezt az évet? Helyesen értékelni csak az tud, aki a teljes valóságot látja. A teljes valóságot csak az látja, aki ismeri az élő Istent, és látja, számon tartja az Ő cselekedeteit. Aki ismeri az élő Istent, és látja az Ő cselekedeteit, az pedig önkéntelenül is megalázza magát előtte, és kitüntetésnek tartja, hogy előtte alázhatja meg magát. Innen fakad az imádás, a hála, a dicsőítés. Ha most vissztekintünk az elmúlt évre, lássuk meg benne az Úr jótéteményeit. Köszönjük meg a mindennapi kenyeret. De a mindennapi Igét is, mivel táplált. A szentmiséket, a szentségek kegyelmeit, az Egyházat, a közösséget. Köszönjük meg a munkát, az egészséget, de a próbákat és nehéz perceket is. Köszönjük meg Istennek nagy ajándékát: a testvért! A jó szót, bátorítást, a mosolyt, amit egymásnak adthattunk. S adjak hálát, hogy másnak megbocsáthattam és hogy nekem is megbocsátottak! Istené legyen minden dicsőség! Szívből dicsőítsük, áldjuk és magasztalják Őt. Múltunkat bízzuk irgalmára, jelenünket szeretetébe, jövőnket pedig gondviselésére.

Ma este mindnyájunknak el kell döntenünk, mit viszünk tovább az új esztendőbe, és mi az, amit hagyunk veszni ezzel az elmúló évvel. Jó lenne, ha minél kevesebb terhet vinnénk át a következő esztendőre. Nagyon fontos lenne az, hogy semmi feleslegeset ne vigyünk magunkkal. Például semmi sérelmet, keserűséget, bosszúvágyat, megbántottságot, haragot. Ma este mindezt lerakhatjuk az Úr Jézus lábaihoz. Mindezt szívből megbocsáthatjuk azoknak, akik ebben az évben bármit is vétettek ellenünk. Minden kárt, kellemetlenséget, keserűséget szívből megbocsáthatunk.

De szilveszter estéjén előre is kell tekinteni, célokkal, tervekkel kell belépni az új esztendőbe. Holnap is feladatok várnak rám. Fényt, szeretetet kell vinnem egy különös világba. Michaella nővér négysorosát idézem. Címe: Kockacukor. Valahol ízetlen, keserú az élet, / Az isteni Jóság oda dob be téged. / Zümmögsz, kockacukor, mint áldozati dal, / S elfogysz. De édesül a keserű ital.
2011-ben is - Bízzuk életünket újra Krisztusra!

2010. december 23., csütörtök

Szent Család Vasárnapjának üzenete – gondolatok az ünnep kapcsán

A Mária Rádióban elhangzott hanganyagot jobboldalon találjátok, kissé lennebb görgetve az oldalt.Karácsony Főünnepét követő első vasárnapon Szent Család vasárnapját ünnepeljük. A megtestesülés csodáját Isten sokféleképpen végbevihette volna. Mégis választott népe közül egy különleges jegyespárra esett a választása, Isten Fiát Mária és József szeretete vette körül, amikor e világba jött. Fölfoghatatlan titok: Isten egy földi családba született bele. Jézus családba születik. De ezzel valójában egy újfajta család született az emberiség történetében, mely a Szentháromság szeretetének legtökéletesebb képe itt a földön és minden emberi együttélés legtökéletesebb, örök mintája. Minden földi családnak és emberi társadalomnak elénk állított modellje. Ha a Szent Család életére tekintek, megértem, mit kérek a Miatyánkban: amint a mennyben, úgy a földön is!

Jézus családja Mária és József, a názáreti Szent Család. Jézus, akinek az Atya dolgaiban kell lennie, Mária, aki igenjével lett az Úr szolgálólánya, és József, a munkás, az ács, aki igaz ember volt. Valóságos, egyszerű, mondhatni hétköznapi emberek. Félelmekkel, aggódásokkal. Nagy kérdésekkel, megoldhatatlannak tűnő problémákkal. Gondoljunk a foganás emberi körülményeire, a betlehemi szűlés-születés mostoha adottságára, az Egyiptomba való menekülésre, az idegen földön kényszerűségből eltöltött évekre. Nem egy kiváltságos, minden gond nélkül élő család ez. De amely felett nyitva van az ég, ahol érezni lehet, mert hittel keresik benne Isten Atyai jelenlétét. Ezért az egyszerű, hétköznapi názáreti család életkeretei között is felragyog a szeretet örök misztériuma, Jézus és az Atya mindeneket felülmúló kapcsolata. Ez a Szent Család lelkülete.
Jézus családja azonban csak első látásra Mária és József. Hisz mindaz, aki cselekszi a Mennyei Atya akaratát, az mind Jézus testvére, nővére, egy család vele. És ez az Egyház. Család és Egyház. Ez a kettő szorosan összetartozik. Az Egyház Jézus családja, a család kis-Egyház, azaz Egyház kicsiben. Ecclesia domestica. Magyarul: minden egyházi közösségnek, amelyet Jézus jelenléte gyűjt egybe, egyben családias közösség is kell legyen. Vajon családiasnak mondható-e a mi plébániánk, keresztény valóságunk? Egymás testvéreiként fordulunk egymáshoz, hogy Jézus valódi családjaként, a Mennyei Atya gyermekeiként élhessünk, akik szeretik egymást? Ha sok család, szerzetesi közösség és egyházközség formálódna názáreti otthonná, Isten országa a világ számára is kézzelfoghatóan jelen lenne a földön.Szent Család ünnepe természetesen egyben bátorítás a keresztény családoknak. „A család az Egyház és a társadalom alapsejtje. Az emberi nem jövője ma a családtól függ, ezért működjünk együtt minden jóakaratú emberrel, aki felelősséget érez a család iránt” – így buzdít II. János Pál pápa a FC kezdetű apostoli buzdításában. Az isteni terv szerint a család egy megszentelt hely, amelyet az Egyház mindig támogat, különösen ma, amikor belülről és kívülről egyaránt sok veszély fenyegeti. Szükség van arra, hogy isteni segítséghez folyamodjunk, bizalommal tekintve a Szentcsaládra, az eredeti „családegyházra”, amelyben Isten titokzatos tervének megfelelően hosszú éveken át élt Isten Fia.

Csak az egység, a Szeretet-Isten ajándéka teheti a családot a szeretet, az élet befogadásának otthonává, a gyermekek számára pedig az erények és a keresztény értékek iskolájává.

A mai ünnep tehát arra indítja a keresztény családokat, hogy tapasztalják meg életükben az Úr szerető jelenlétét, s ugyanakkor Krisztus emberszeretetétől indíttatva tegyenek tanúságot a világban a szerelem és a szeretet, a házasság és a család szépségéről. A család, amely egy férfi és egy nő felbonthatatlan szövetségére épül, az a kiváltságos környezet, amely az emberi életet – annak kezdetétől természetes végéig – befogadja és óvja. Érdemes tenni a családért és a házasságért, mert érdemes tenni az emberért, aki Isten legértékesebb teremtménye.

Szeretettel kérlek, kedves szülők és gyermekek, imádkozzatok együtt, legyetek az imádság otthonaivá. A szülők szívesen imádkozzanak gyermekeikért. A gyermekek imádkozzanak apjukért, anyjukért és testvéreikért, és szeressék őket, a fiatalokat szüleik szeretetétől felbátorítva kövessék saját hivatásuk szavát a házasságra, papságra, vagy a szerzetesi életre; az idősek és a betegek, találják meg a számukra szükséges támogatást és megértést.


2010. november 18., csütörtök

Templomot építünk - miért akarom?
Kedves testvéreim!

Közeledik a jótékonysági estünk, és én is feltettem magamnak a kérdést, miért akarom ezt a templomot. Néhány személyes gondolatomat osztom itt meg veletek.

Létrejötte óta talán legnagyobb kihívását éli remeteszegi plébániánk a templomépítésben. Fejtörést, sok idegességet, mindennapi megfeszített, felelősségteljes munkát jelent ez kis közösségünk számára. Istentől kapott hivatásunk, hogy az Ő jelenlétében éljünk, cselekedjünk, meghívásunk van a szentség megélésére.

A templomépítés hivatás, kiválasztottság is. Vagyis nem emberi kezdeményezés és vállalkozás csupán. Hiszem, hogy Isten letekintett ránk, áldó kezét ránk helyezte és akarja, hogy az ő Házát felépítsük a mi házaink között. Isten akarata, hogy felépüljünk lelki házzá és dicsőítsük Őt templomában (1Pét 2,5). Hisz egy nép akkor lesz igazán közösséggé, ha temploma van.A templomépítés, tehát, Isten akarata. A mi feladatunk, hogy vele építkezzünk és vele épüljünk lelki házzá. Ha az Úr nem építi a házat, építői hasztalan fáradnak – mondja a zsoltáros. Fel kell jegyezni, át kell adni az utókor számára: építési engedélyünket egy dec. 8-án vehettük át, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. Több, mint hatvan napos víztelenítési kínlódás után 2008 március 25-re, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napjára sikerült a vizet a kívánt szintre levinni (gyakran imádkoztunk a helyszínen!!). Isten a legnehezebb percekben is csak bizalmat, szeretetet kért tőlünk, a többi az Ő dolga és gondviselése volt. Valahányszor közösségünk imában, szeretetben összefogott, a munkálatok előbbre jutottak. Ezt látni kell. Ezek tények. Véletlen lenne? Nem, az égiek jelzései. Azt kell megértenünk belőle, hogy templomot nemcsak kőből, fából, hanem lelki áldozatból is építenünk kell. Fájdalomban élő, beteg testvérünk mondta a minap: fájdalmaimat a templomépítésért ajánlom fel! Igen, ebből is épülünk!Istennek az tetsző, ha találkozhat velünk a szentmisén vasárnap (és hétköznap is) a kápolnában. Istennek az tetsző, ha mi szeretjük egymást, kapcsolatainkban egymásra figyelő és neki tetsző szolidáris, összetartó életet élünk. Így válunk méltókká arra, hogy dolgozhassunk, élhessünk az ő épülő templomáért. Ezért imádkozunk mindennap a jelenlegi kápolnánkban letérdelve az Úr előtt: Most légy velünk, hogy méltó hajlékot emeljünk a Te dicsőségedre, a Szent Család tiszteletére, és az emberi lelkek javára. Taníts meg bízni gondviselésedben, hogy ne feledjük el: Te mindig velünk vagy! Segíts, hogy szent hajlékod mielőbb felépüljön!Akarom, hogy Isten akarata megvalósuljon, üzenete eljusson hozzánk. Akarom, hogy temploma felépüljön és közösségi életünk szíve legyen. Hogy általa lüktessen bennünk, közöttünk az élet, a jóakarat, a szentség. Én -valószínüleg hamarosan- odébb állok, máshová vezet el a Jó Isten gondviselése. Szabadnak kell lennem tőle, mégis vágyaim, álmaim, céljaim nagyon szorosan kötődnek most hozzá. Most itt élek, veletek lakok itt, együtt szeretném mindezt veletek megvalósulva látni. Köszönöm, hogy ebben társaim vagytok, hogy én is társatok lehetek.Szeretettel,

István2010. november 4., csütörtök

Kör emberekből, szeretetből

Dante szerint a Mennyországból három, különleges ajándékot kaptunk ezen a világon: a csillagokat, a virágot és a gyermeket. Itt egy dalt küldök mindenkinek. Olasz gyermektehetségek üzennek: ha minden ember egyszer csak megfogná a mellette levő kezét, óriási kört formáznánk: szeretetből. Ők így látják, ezt tanácsolják. Kör, szeretetből. Te is fogd meg még ma a melletted levők kezét, alkossunk egy kört, szeretetből.

Gyermekes? Igen. Mennyei.


2010. október 29., péntek

CSERKÉSZET, ÉN ÍGY SZERETEM

Szeretem Istent, hazámat, a nyári táborokat, a népdalokat és a stratégiai játékokat.
És igenis: nálunk van a legösszetartóbb közösség!

NÉZZE MEG AZ EMBER!

Kommúnió éve, családkonferencia, kommunikációra szánt idő...
és egyebekről beszélek az Erdély TV szerda esti, Hitélet című műsorában. Ha lesz időtök, nézzetek bele. A rovatot Szabó Éva szerkeszti, három gyermekes anyuka... témában van. A szolgálatos fiatal operatőr, aki bent volt, Kedves Szilárd, 9 gyermekes családból származik!

A lejátszó töltődik

2010. október 14., csütörtök

Titkok Isten csodálatos teremtett világában: kéz nélküli zongorista.

"Válságban van az ember. Mert konszum-idióta lett. Kiút: a család és a közösség".
Hallgassátok meg Czakó Gáborral készített interjúmat. A Mária Rádiónak készült.
Csemegézzetek.

A lejátszó töltődik

2010. október 3., vasárnap

LEGYENEK MINDNYÁJAN EGY

Közösségi napot tartottunk a plébánián

Sokat kellene hallanunk és tovább mondanunk, hogy Jézus egységet akar köztünk. Szabad lennie két-ségnek is, de utána a kegyelem munkálkodása révén helyre kell állnia az egységnek. Plébániánkon másodszor szerveztünk közösségi napot az egységünk megtapasztalására. Sokféle csoportba tartozunk, sokféle képpen éljük a kapcsolatunkat Jézussal, sokféle módon gondolkodunk Egyházról, plébániáról, de tegnap mégis örömet jelentett, igazi örömet, hogy Jézusban egyek lehetünk. Nemcsak mondtuk, éreztük is.

Szent Ágoston mondása nekünk szól: az azonosságban egység, a különbözőségben kétség, de mindenben szeretet!

Ma délben pedig Szentlélek-hívó misét ünnepeltünk. Veni Sancte, ahogy mondják. Mától indulnak a katekézisek, felkészítők, kiscsoportok, házi közösségek. Bonaventura szerint a Szentlélek oda jön el, ahová hívják. Ahol szomjúság van utána, vágyakozás. Ezt éltük át mise után is, amikor két testvérünk részesült ünnepélyesen a betegek kenetében. Közösen imádkoztunk, sírtunk, ünnepeltünk, örültünk, hogy Jézus még a betegségben is velünk van. Mint erőt adó, mint gyógyító. Egységet éltünk meg.

Ez volt az elmélkedésünk vázlata:

AZ EGYHÁZ KÖZÖSSÉG


1.JÉZUS VÁGYA AZ EGYSÉG

Az Egyház a Szentháromság mintájára a megkereszteltek közössége. Isten népe közösség. Tagjai nem csupán együtt zarándokolnak e földön, tekintetüket Isten felé irányítva, hanem közük van egymáshoz is. Szoros kapcsolatot kell ápolniuk egymással is.

Az Egyház lényegéhez tartozik, hogy élő, látható szeretetközösség legyen. A közösségben valósul meg Jézus végakarata. Mindnyájan legyenek egy! (Jn 17,21)


- Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek… ketten vannak egy harmadikban, tökéletesen egy. „Én és az Atya egy vagyunk” – „A tanítás, amit hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem” – „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el a Vigasztaló, akit az Atya a nevemben küld” – „Legyenek ők is egy mibennünk”.

- Jézus betlehemi születése családban történik… kereszten Jézus családot alapít: „Íme, a te Anyád” – „Íme, a Te fiad”. Jézus akarata az, hogy a földön eljöjjön az Ő Országa, vagyis a Szentháromságos élet megvalósuljon az emberek között.

- Első közösségek: „Egy volt a szívük-lelkük” (ApCsel 4,32).


2.A KRISZTUSI KÖZÖSSÉG ÚJSZERŰ SZABÁLYAI

A krisztusi közösség legfőbb célja – Jézus jelenléte. „Ahol ketten-hárman az én nevemben egybe gyűltök, én is köztetek vagyok”. Ha egy közösség tagjai megértették, hogy Jézus valóságosan jelen van közöttük, akkor ez a felismerés fogja a közösség életműködését meghatározni.

Konkrét lépések, gyakorlati szempontok

- döntés Jézus Krisztus mellett, belső elhatározás, erős elköteleződés személye és közösség mellett

- szövetségkötés, a szövetség megújítása („Megkötöm veled a szeretet szövetségét, vágyom arra, hogy Jézus köztünk legyen”), közös ima

- ajándékozó magatartás (A közösség tagjai arra törekednek, hogy ne a másoktól való elvárás motiválja őket, hanem hogy kialakuljon bennük az adás, alkotás, szolgálat lelkülete… Nagai Szent Pál: A szeretet azt jelenti, hogy Isten fogja egyik kezemet, én fogom a testvérem kezét)

- kiüresedő szeretet, a kereszt titka: késznek lenni lemondani saját akaratomról, elképzelésemről (beszélgetés magunkról, kapcsolatunkról, rendszeresnek kell lennie / „az igazság órája”).

- közös apostoli célkitűzések, pasztorációs lépések tervezése, kiértékelése, hálaadás

2010. szeptember 13., hétfő

LOPPIANO - a szeretet városa

Nemrég kaptam meg Balázstól a Loppiánói képeket. Jó vissza menni gondolatban oda, ahol még egyszer kinyílt a szívem, szívünk.


Fáncsi. Ivácson Erika fokolarina. Loppiánó székely művésze.
Fáncsi és Selymes Jóska. Háttérben a Teotokos.


György Balázs és Selymes atya.Carlos

2010. június 14., hétfő

JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA

Imádkozzuk együtt, jó szívvel!
Itt hallgatható énekelve a gyulafehérvári kispapjaink által.

A lejátszó töltődik

A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszelt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. - A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység réven Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelkepe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségénekkifejezése, melyet áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívet tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképet latjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt az imádó kultusz körébe soroljuk.
Erő a következő hét mindennapjára. Kánikulában magától beszél a képsor.

2010. június 12., szombat

ÚRNAPJA: KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK FŐÜNNEPE

Az ősbűn elkövetése után étkezési tilalmat hallottunk: “Nem ehetsz a kert közepén elhelyezett fa gyümölcséről”. Most beteljesedett az idő. Új és örök szövetség köttettett ég és föld között, eljött az áldás új korszaka. Az embernek szabad, lehet, sőt ennie kell a mennyből alászállott kenyérből. Beteljesedtek az ószövetségi próféciák, Isten táplálja gyermekeit, ő ad kenyeret övéinek, Ő rendez lakomát az emberek számára. Ez a kenyér az élet kenyere és az örök élet záloga. Nem véletlen az sem, hogy Jézus éppen Betlehemben jött e világra, ami azt jelenti: a kenyér háza. Ma az Egyház a kenyér háza, és minden oltár Betlehem, ahol megtestesül, közénk jön, földre száll Jézus, az Örök Íge, önmagával, isteni életével és szeretetével táplál minket. De ezt a kenyeret venni kell és enni kell. Hogy hozzá hasonuljunk, hogy ugyanaz az érzés legyünk bennünk, ami Benne volt, hogy Jézus életét élhessük. Ha Krisztus Teste táplál, részesülök az áldozat lelkületében, hogy hordozzam keresztjeimet és életem nehézségeiben felismerhessem az elhagyott Jézust. Ha Krisztus Teste táplál, megtanulom átadni az életem, élő Eukarisztia leszek, aki odaadja önmagát, idejét, birtokolt javait, szívét, annak, akinek éppen szüksége van rá. “Annál nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja a barátaiért”. Ha Krisztus Teste táplál, beleépülök Krisztus Testébe, az Egyházba, a közösségbe. Megtanulok befogadni és tovább adni, csapatban gondolkodni, megosztani és másokra figyelő életet élni. Ha Krisztus Teste táplál, az erősség kenyerét eszem, hogy hűséggel és kitartással, állhatatossággal őrizzem a lelkem. Ha Krisztus Teste táplál ma, a földi életben, Ő lesz örök életem boldogsága is. Krisztus Teste, őrizz meg minket az örök életre. Ámen.

2010. június 3., csütörtök

Korlátaink - kiüresedő és eggyéváló szeretet

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Ilyés Zsolt nyári családos táborunkban elmondott tanítását a kiüresedő és eggyéváló, másokért felelősséget vállaló szeretetről. A hangzó anyag a Mária Rádió (www.mariaradio.ro) Családépítő c. műsorában hangzott el június 3-án, itt pedig a Családépítő rovatban (jobb oldalt, lefelé görgetve) bármikor visszahallgatható.

Zsolt tanítása szerintem rendkívüli. Lelkes és lelkesítő. Megdöbbentő. Nagyon igaz. Mégis egyszerű, világos, hiteles. Tükröt tart a lelkünk, viselkedési formáink elé. Azt mondja: a szeretet kiüresedés. A másik befogadása. Hallgassátok szeretettel. Na és persze gyakorolgassuk. De hozzáteszem: ha ma nem megy, holnap előlről kell kezdeni. Lehetséges!

Búcsúzom Réthi Gyuritól

„Istenem, segíts megszólítanom Téged! Add, hogy ne csak az értelmem, hanem a szívem is imádkozzon. Szeretném, ha lélekből is Hozzád fordulhatnék, ne csak azért imádkozzam, mert muszáj. Szeretném, hogy amit leírok, az valóban úgy is legyen, hinni, bízni akarok Benned, még ha nem is érzem. Nincs a szavak mögött élet, vágy, hogy beszélgessek Veled. Gondolataim összekuszálódnak, nem tudok figyelni Rád. Segíts, hogy ne csak a múltat nézzem, hanem a jelenben éljek. Szabadíts meg önmagamtól.”


R.I.P.! Nyugodjál békében!

2010. május 21., péntek

SZENTLÉLEK KILENCED

9. nap - A Szentlélek háza népe


Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! - Képzelj magad elé ma egy nagy hálót... alaposan szemléld végig gondolatban... lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, mely megtart... véd... kifog.
"Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13). Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a "Szentlélekkel egységben" imaformulát.
Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!
A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek. A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek... fontos vagy... köszönöm neked... bocsáss meg nekem... maradjunk együtt!

Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke!
Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaim? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek?

Az imabeszélgetésben hozzam az Úr elé mindazokat, akiket szeretek, akikkel egy családba, közösségbe tartozom... és akikért felelősséggel tartozom.

2010. május 20., csütörtök

SZENTLÉLEK KILENCED

8. nap - Az apostoli lelkület


Jöjj el, Szentlélek! Jöjj, Küldetés Lelke! - Ma elmélkedésünkhöz a tüzet, a tűz lángjainak képét hívjuk segítségül. Maga elé képzelheted egy tábortűznek a lángjait... emberek a tűz köré gyűlve, beszélgetnek, nevetnek... jó hangulatban körbeülitek a tüzet... lásd színeit... hallgasd hangjait... érezd annak melegségét, fényét testeden végig áramlani...
"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon" (Lk 12, 49). A tűz a Szentlélek jelképe. Isten, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, "lángoló fáklya" formájában tette magát Ábrahám számára láthatóvá. Amikor pedig kinyilatkoztatta titokzatos nevét, "Jahve", "Én vagyok", égő csipkebokorból szólt Mózeshez. Keresztelő Szent János hirdette, hogy az eljövendő Messiás Szentlélekkel és tűzzel fog bennünket megkeresztelni (vö. Mt 3, 11). A Szentlélek lángnyelvek formájában jött le az apostolokra (vö. ApCsel 2, 3), és olyan belső tűzzel töltötte el őket, hogy lelkes szavaikkal le tudták dönteni a különböző nyelvek válaszfalait, és a sokféle nyelvű hallgatóságban mindenki megértette őket. A Szentlélek tüze hatására a sokféle ember eggyé kovácsolódott. A tűz képével arra tanít bennünket az Isten, hogy Jézus barátai, akiket a Szentlélek tölt el, nem lehetnek frigid, hideg emberek. Azoknak, akiket a Lélek gyújtott meg, szenvedélytől, lelkesedéstől kell égniök.
"Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1, 8). A bérmálásban megkaptuk a Szentlelket. Tanúk lettünk... Jézus életének, szavainak és cselekedeteinek tanúi.
Jöjj Szentlélek, érints, égess a Te tüzeddel. Tüzesíts, frissíts, gyógyíts engem... jöjj, hogy a feltámadott Krisztus reményében élhessek... hadd égjek, világítsak. Szent Bernát életelve volt "ardere et lucere", "égni és világítani".
Tüzes lelkű vagyok? Lelkes? Lelkesítek? Kik lelkesítenek engem? Kiket kellene lelkesítenem?

Az imabeszélgetésben vizsgáljam meg az Úr előtt, mi tesz engem hideggé...esetleg közömbössé... és kérjek kegyelmet tőle és apostoli lelkületet a misszió és evangelizálás feladataihoz.

2010. május 19., szerda

SZENTLÉLEK KILENCED

7.nap - Béke és öröm


Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el Béke, jöjj el Öröm Lelke! - Ha az segít, ma a képzelő erőnk segítségével szemléljünk egy folyót... Hogy képzeled el? Gyorsfolyású? Lassú? Üdítő, tiszta víz... ahogy szalad, zenéje lecsendesíti az emberi elmét és benső békére vezet el.
"A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek" (ApCsel 13, 52). "A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki" (Jn 16,22). A tanítványok öröme, amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, a Szentlélek által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus győzött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11). Az Isten Országa öröm és béke a Szentlélekben. Miközben hívjuk a Szentlelket, az Öröm Lelkét, dicsőítsük a Teremtőt és a Megváltót énekkel, imádsággal! Dicsőítéskor öröm költözik a lelkünkbe a Szentlélek által! Mert mi is az igazi öröm? Nem más, mint az, hogy Isten szeret bennünket! Vidám szív jót tesz a testnek (Péld. 17. 22), örüljünk hát az Úrban! Ez a hitünk.
De a mindennapokban? Milyen sokszor vagyunk elfoglalva problémáinkkal, a gondok nyomasztanak és a baj félelme. Szemünk a valós nehézségeket szemléli. Ehhez kell a Szentlélek! Eljön és azt súgja: lásd az örömöket is. Mindennap meglátogatlak örömömmel, hogy elvegyem félelmeidet.
Ma mikor éreztem az örömet, mi történt akkor? Mik az én örömeim? Szereztem-e ma valakinek én is örömet? II. János Pál halálos ágyán: "Legyetek derűsek! Én az vagyok."
Jöjj Szentlélek, Békesség Lelke! Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljem és örömmel szolgáljalak Téged!
Az imabeszélgetésben hozzam Jézus elé szorongásaimat, feszült érzéseimet... és kérjek Tőle békeséget és Örömet.

2010. május 18., kedd

SZENTLÉLEK KILENCED

6. nap - A szeretet adománya


Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Szeretet Lelke! Jöjj Szentlélek, áraszd szét a mennyből szereteted sugarát! - Ma egy virágot szemléljünk... kint a természetben, a kertben vagy egyszerűen az utcán... formájával, színeivel, szépségével és illatával lásd, hogy érted van itt, neked teremtette Isten. Ha elég nyitott vagy rá, egy élményt, életet fog nyújtani ma ez a virág.
"A Lélek gyümölcse: szeretet" (Gal 5,16). A Szentlélek a szeretet Lelke, pünkösd pedig a szeretet legfölségesebb kinyilatkoztatása. A Szentlélek: szeretet. De milyen szeretetről van szó? Elsősorban nem a mi Isten iránti szeretetünkről, hanem Isten szeretettéről, mely a testvérem iránti szeretetre indít.
Tapasztalom-e Isten szeretetét? Kivel kell megújítanom a kapcsolatomat?
Jöjj Szentlélek, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj, örök Szeretet, taníts meg engem mindig szeretni, elsőnek szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni.
"Veni Sancte Spiritus" - "Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennük szereteted tüzét". Az imabeszélgetésben kérjem az Urat, mutasson rá életem azon területeire, ahol szükségem van Isten szeretetére - és ahol jobban szerethetek másokat.

2010. május 17., hétfő

SZENTLÉLEK KILENCED

5. nap - A Szentlélek finom érzékenysége.Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el érző Lélek! - Keressünk egy kisebb követ... vegyük a kezünkbe és szemléljük... milyen formája... színe... hőmérséklete... majd rövid időre zárjuk össze tenyerünket, anélkül hogy szorítanánk. Az ima idejére maradhatunk végig zárt tenyérrel, a kaviccsal a kezünkben.

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek; elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és meg is cselekedjétek" (Ez 36,26-27). A Lélek úgy vesz körül minket, mint a levegő, amit belélegzünk, vagy ahogy tengerben a víz a halakat. Itt van, körülölel, átkarol... Isten szeretetét hozza közelembe. "Veled vagyok... melletted állok... hátulról támasztalak... előtted haladok... mindennap, a világ végéig".

A betlehemi csoda közénk hozta Istent, de a pünkösd most a szívedbe hozhatja. Isten Országa Jézus tanítása szerint "bennünk van". Figyelmességedre, érzékeny lelkedre van szüksége ahhoz, hogy szívedbe lépjen. Igen, jöjj, költözz hozzám, élj bennem, Szentlélek!

Figyelek az Úrra? Érzékeny vagyok indításaira, sugallataira? Elég alázatos vagyok, a csend barátja? Hogy vagyok az előzékenységgel? Bűnbánat, elfordulás a bűnöktől... fokozatos odafordulás a Szentlélekhez - ez jelenik meg cselekedeteimben?
Az imabeszélgetésben kérem az Urat, hogy szívemet fordítsa magához. - Jöjj Szentlélek, fordítsd szívemet a Szeretet forrása felé.

2010. május 16., vasárnap

SZENTLÉLEK KILENCED

4. nap - Az ima lelkülete


Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, imádság Lelke! - A mai elmélkedéshez kezembe vehetek egy kisebb edényt vagy kedvenc poharamat... Kezemmel is formálhatok egy hasonlót, így maradok az elmélkedésem végéig... Amint szemlélem, felindítom a magamban az Istennel való érintkezés utáni vágyamat... nyitott tenyérrel, kezekkel. Hívom a Lelket, hogy töltsön be.

"Kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad majd nektek, hogy veletek legyen mindörökké" (Jn 14, 16). A Szentlélek az a Valaki, aki személyes erőt ad az embernek ahhoz, hogy rendületlenül helyt álljon a bajban, a terhek alatt. A Szentlélek, mondaná Keresztes Szent János, felemeli a lelkedet Isten örök ünnepébe. Igaz, most még ebben a testben vagyunk és Istentől távol vándorlunk. De ha vágyakozással vándorlunk, imádsággal az ajkunkon, meghalljuk az éneket, amely Isten házára emlékeztet bennünket.

Megkérdezhetném, hogy imádkozol-e egyáltalán? De mielőtt ezt kérdezném, biztos, hogy megelőzött a Lélek és már meg is kérdezte tőled.

Jöjj el Szentlélek és imádkozz bennem! Mi segít engem jobban: a szóbeli ima? A kötött ima? Az egyéni, spontán beszélgetés Istennel vagy a közösségben végzett ima? Szívből imádkozom-e, vagy csak letudom az imaadagokat?

Gyökössy Endre: "Amikor imádkozom, úgy érzem magam, ahogy egy óra érezheti magát, ha érezni tudna: életem rugói a Lélek mozgására fel vannak húzva, testi-lelki erőim lüktetnek, új erőre kapok, járok és mutatok".

Kérjük az imabeszélgetésben az Urat, hogy küldje el-egészen személyesen, nekünk- a Szentlelket... Jöjj el szívembe, testembe-lelkembe Lélek... járj át... éltess... lélegezz bennem... imádkozz bennem.

2010. május 15., szombat

SZENTLÉLEK KILENCED

3. nap - Az erősség


Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma magam elé képzelek egy fát, annak gyökérzetével együtt... vagy kimehetek a természetbe és egy fa törzsét megérinthetem. Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.

"És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült" (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével. Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket. Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélek, elkezdett munkáimban, hivatásom feladataival kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem... frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek... belefásuljak hétköznapi rutinjaimba. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát.

Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. "Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze" (Mt 7,27).

Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat.

SZENTLÉLEK KILENCED

2. nap - A jóság


Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézek az égre és csodálom a Napot... az esőt... mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.

"A mással jóltevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld 11,25). Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.

Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.

"Senki sem jó, csak egyedül az Isten" - mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem. Mitől leszek jó anya... apa... jobb ember, jobb keresztény... mit jelent ez most nekem?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével.

2010. május 14., péntek

SZENTLÉLEK KILENCED

Testvérek,
aki teheti, imádkozza velem a pünkösd várás imáját, a Szentlélek kilencedet.
Bíró László püspök írja:
"A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottónyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha létünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk."

A kilenced minden napján:

Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket és családjainkat!
És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.

Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul!
És megújítod a Föld színét.

Könyörögjünk!
Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalását mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.


Ének: Jöjj Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet!


1. nap - Belső fegyelmezettségÜljünk le... csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között... Összeszedetten, alázattal és bizalommal Istenhez járulhatunk. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívembe. Vigasztalj... irányíts...
Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy szándékainkat megvalósíthassuk.

2010. május 13., csütörtök

JÉZUS MENNYBEMENETELE

Erdélyben a napján tartják az ünnepeket, vagyis holnap lesz Áldozócsütörtök ünnepe. Anikó a következő videót készítette az ünnepre:


Ó Isten, emelkedj föl az égbe... te, aki egy anya méhében voltál bezárva, akit az formált meg, akit te magad teremtettél... te, akit az agg Simeon kicsinek ismert meg, de nagyként ünnepelt, akit az özvegy Anna csecsemőnek látott és mindenhatónak ismert fel; te, aki éhséget és szomjúságot szenvedtél értünk... te, akit letartóztattak, megkötöztek, megostoroztak, tövissel koronáztak, a keresztfára feszítettek, lándzsával átdöftek; aki meghaltál és eltemettek, emelkedj föl a mennybe, ó Isten! (Serm. 262,4)
Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy fölemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, de ha te emelsz fel, sértetlen maradok... Neked, aki feltámadsz, ezt mondom: Uram, te vagy a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem. (Serm. 261, 1)

Szent Ágoston

2010. április 15., csütörtök

Kommunikáció a házaspár életében

Feltettem a Mária Rádióban ma este elhangzott műsort. Benne a kommunikáció témája.
Hallgassátok szeretettel, lentebb a CSALÁDÉPÍTŐ április 15-i adás címen találjátok.

2010. március 26., péntek

Húsvét ünneplése családi körben

Kertész Marika mondja el gondolatait (a Családépítő Húsvéti kiadásából), kérlek hallgassátok nagy szeretettel.

A lejátszó töltődik

2010. március 24., szerda

ÉLET, JÁTÉK, TAVASZ

Játéknap, Egyetemi Lelkészség - 2010 március 20, szombat2010. március 22., hétfő

MEGTISZTULÁS HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben


Idei nagyböjtünk szent negyvennapján térjünk vissza Isten Szeretetéhez, döntsünk újra együtt a szeretet tettei mellett.
Idézzük fel az előző négy hétnek legfontosabb kulcsszavát: szavak bötje, elvárások bötje, szükségleteink böjtje, kapcsolataink hete.

Nagyböjt ötödik vasárnapjának felajánlási könyörgéséből, úgy éreztem, Isten hív minket most lépjünk be


A MEGTISZTULÁS HETÉBE.
Jézussal való kapcsolatunknak három lényeges útját tanítják a szentatyák: 1. Az Igazsággal való találkozás megvilágosító mozzanata (via illuminativa), 2. a Megváltással való találkozásunk, bűneinktől való megtisztulás, megigazulás (via purgativa), 3. Jézus életeseményeihez való odahasonulás, egyesülés Jézussal (via unitiva).

Nem tekinthetünk el tehát a megtisztulás fontosságától. 1. A külső megtisztulás. A tavaszi nagytakarítás rendet és tisztaságot erdeményez, könnyebb így átélni a nagy tavaszi megújulást. Jobban érezzük magunkat bőrünkben, ha körülöttünk harmonikus rend és tisztaság honol. A tisztaság fél egészség. 2. De van benső megtisztulás is. Isten újjáteremt, megigazulttá tesz, akarja, hogy legyek, hogy új ember legyek! Ezért szétválasztja bennem a sötétséget és a világosságot. Tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, nézzünk szembe bűneinkkel ezen a héten, végezzük el gyónásunkat! Tapasztaljuk meg Isten irgalmasságát, melyről a vasárnapi evangéliumban hallottunk.

Isten szava:

"Uram, ha akarod, megtisztíthatsz" Lk 5,12
"Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" Ef 4,23
"Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyünk az isteni természetnek, megmeneküljünk a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtétben. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóbanvaló kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériességet a szeretetet... Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztukjon". Jak 1,4-9.
"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért..." Jak 5,16


* Segítő kérdések:

a. Rendszeretőnek tartanak mások? Szoktam áldozatot hozni, hogy rend és tisztaság legyen körülöttem? A héten rakjunk rendet házunk táján.
b. Vágyok rá, hogy mélyen megatapasztaljam az irgalmasságot? Mikor gyóntam utoljára?
c. Szükséges-e valakivel mély, szembesítő beszélgetést folytatnom, hogy hibáinkat, tévedéseinket szeretetben felismerjük és azoktól megtisztuljunk? Testvéri feddés... lásd Mt 18.

2010. március 14., vasárnap

KAPCSOLATOK HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben

Ebben a nagyböjtben azt tudatositjuk, hogy a szeretet a legnagyobb kincs és az igazi élet. Szeretnénk alázattal visszatérni Istenhez, aki maga a Szeretet, és egyben újra kezdeni a szeretet forrásaiból.
Előző hetekben ezek a kulcsszavak segítettek közös útunkon: szavak böjtje, elvárások bötje és szükségleteink böjtje.
Szeretettel meghívlak arra, hogy most együtt lépjünk be a

KAPCSOLATAINK HETÉBE
Kapcsolataink minősége határozza meg boldogságunkat. Akkor éljük istengyermeki hivatásunkat, ha családunkban, barátságainkban, rokoni és más kapcsolatainkban éljük a szeretetet. Figyeljünk ezekben a napokban még jobban arra, hogy szavainkat és tetteinket az előzékeny, figyelmes és kezdeményező, szolgáló szeretet jellemezze.


Isten szava:

"Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük" Mt 18,20
"Feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek!" 1 Tessz 5, 13-16.
"Ti pedig Krisztus Teste vagytok, s egyenként tagjai..." 1 Kor 12,27.
"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást... Gyakoroljárok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve." Róm 12, 10-16.* Segítő kérdések:

a. Nem élt-e bennem túl hosszú ideig harag, feszültség? Szükséges-e valaki fele lépéseket tennem, hogy kiengesztelődjünk, kell-e bocsánatot kérnem vagy valakinek megbocsátanom?
b. Volt-e olyan megérzésem, hogy valakit elhanyagoltam, nem ajándékoztam meg kellő figyelemmel és szeretettel? Ha igen: ki ez és mit tehetnék ezekben a napokban, hogy pótoljam hiányosságomat?
c. Szoktam-e öleléssel kifejezni szeretetemet? Fejezzem ki szeretetemet érintéssel, öleléssel, különösen családom tagjaival, közösségünkben.
d. Köszönök-e és megszólitok-e embereket, akik szomszédaim, ismerőseim? Szeressek elsőként és mindenkit ezen a héten.
e. Meglátogatok egy beteget.
f. Felhívok "csak úgy" valakit.
g. Meglepetést szerzek valakinek, akiről tudom, hogy nagyon fog örülni annak.
Nem a sötétséget kell szidni, hanem gyertyát kell gyújtani. Boldog Kalkuttai Teréz
*** *** ***

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Uram, tégy engem békéd eszközévé.

Hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van

hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van
Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;
csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - akkor ébredünk örök életre.
Ámen.

Assisi Szent Ferenc

2010. március 7., vasárnap

(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJE

A szent negyven napot, idei nagyböjtünket Istenhez fordulással és a szeretet tetteiben való megerősödéssel szeretnénk megszentelni. Nem egyénileg csupán, hanem közösségben is.

Lelkigyakorlatunk mottója:A SZERETET DÖNTÉS.

Amire figyelünk az idei nagyböjtben: szeretetünk tökéletesítése. Az első héten a szavak böjtje segíthetett abban, hogy elcsendesedjü nk, amikor kell, bölcsen szóljunk, beszédünk figyelmes szeretetet hordozzon. Második héten az elvárások böjtje arra ösztönzött, hogy a másoktól kapott jót észre vegyük, azért hálásak legyünk, ezt ki is fejezzük, anélkül, hogy elvárásainknak hangot adnánk előttük.

A harmadik héten meghívlak, hogy közösen tartsuk meg a


(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJÉT.


"A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. De a kereszténynek tudnia kell, hogy a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik. Isten szól azok által hozzánk” (Márton Áron).

Testünk világosan helzi: ennek a világnak részesei vagyunk. Azonban néha túlzottan is belefeledkezü nk ebbe a világba... úgy teszünk, mintha csak ez a világ létezne, úgy dolgozunk, mintha örökké itt kellene élnünk. Az elvilágiasodás veszélye minket is fenyeget. A test kultúrája és a fogyasztói szemlélet ránk is hatással van, eszünk-iszunk, és a wellnes kínálatok tömkelegében testi szükségleteinket néha gátlástalanul kielégítjük... Lehet, mi kivételek vagyunk, de mégis...

Nézzük csak Jézust. Szemléljük Őt. Nyilvános működése a negyvennapos pusztával kezdődik... majd a hegyen töltött hosszú, hajnali imák erejéből él tovább, imádkozik és böjtöl. Térjünk vissza mi is a következő napokban a testi böjtölés szelleméhez. A testi önfegyelmezés, az evésben-ivásban való mértékletesség, a minket szolgáló dolgok és tárgyak ésszerű használata mindig is az ima felerősítő, kísérő eseményei voltak.

"Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkező Vőlegény. - A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlensé günkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk” (Anselm Grün).

Jézus szava:

"A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust!" (Fil 3,2)

"Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik" (Máté 4,4)

"Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.” (Gal 6,18).

Fontold meg: A test megtérése, a szív szabadsága.
* Segítő kérdések:

1. Hogyan szoktam böjtölni?
2. Szeretnék-e előre haladni a böjtölés gyakorlatában?


Lehetséges eszközök:
- a hét valamelyik napján kihagyok egy étkezést
- a hét több napján kihagyok főétkezéseket, ennek árát a szegényeknek adom
- kádban való fürdőzés helyett zuhanyozni fogok, kevesebb vizet fogyasztok
- kicsavarok a hét folyamán 1-2 égőt házamban, szobámban
- nem iszok kávét, nem cigarettázom
- nem eszek húst / édességet / stb.
- pénteken fél napig (vagy egész nap) kenyér és víz
- ételt viszek egy utcabeli szegénynek
- vásárolok egy kenyeret, kiflit és rászoruló gyermek kezébe adom
Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...Forrás: www.nemcsakkenyérrel.blogspot.com
Köszönet érte Vargáné Sándor Timeának (Szamóca)

2010. március 5., péntek

A SZERETET ÖLELÉS.

Láttál rohanó és rohanó és rohanó embert? Nézd meg a városod főterét. Isten szereti ezeket a nagyon elfoglalt embereket. És képzelj el egy napot, amikor az emberek megállnak és átölelik egy pillanatra egymást. Szeretet ez.


Valami hasonlóval készülünk mi is Marosvásárhelyen. Mikor? Kikkel? Hogyan? Ez meglepetés. Ha érdekel, elmondom, gyere, cselekedjünk valami olyant, ami bár szokatlan, de elgondolkodtatja az embert, mi is életünk értelme, mi is a legdrágább itt a földön. Igen. A szeretet mosoly. A szeretet ölelés. A szeretet Élet. A szeretet Isten. Túl egyszerű? Vagy éppen nehéz? Hát ez az...

2010. március 4., csütörtök

Házaspárrá válás folyamatáról a Mária Rádióban

Damó Csaba és Beáta tapasztalatát mondja el házasságuk első három évéről.

A lejátszó töltődik

2010. február 28., vasárnap

ELVÁRÁSAINK BÖJTJE

Nagyböjti negyvennapos lelkigyakorlatunk mottója:

A SZERETET DÖNTÉS.

Célunk: a szeretethez való visszatérés a családban, közösségünkben, újrakezdés a szeretetben. Az elmúlt héten a szavak böjtje segíthetett abban, hogy elcsendesedjü nk, amikor kell, bölcsen szóljunk, beszédünk figyelmes szeretetet hordozzon.

A következő héten meghívlak, hogy közösen tartsuk meg az


ELVÁRÁSOK BÖJTJÉT.
Személyiségünk négy alapszükséglete: fontos legyek, értékes legyek, szabad legyek, valahová tartozzak. Mindezek végérvényes kielégítését és betöltésést egyedül Isten adhatja meg. De az élet rendje szerint, egy-egy cseppet közvetítenek felénk Isten végtelen boldogságának tengeréből azok, akikkel találkozunk.

Ha Istennel nem vagyunk többé szoros kapcsolatban, emberektől kezdjük várni, sőt elvárni, olykor követelni, hogy adjanak szeretetet! Sokszor azon töprengünk, vajon mások, akiket szeretünk, miért fordítanak ránk olyan kevés figyelmet, időt, felénk fordulást és törődést. Úgy érezzük, járna nekünk, hogy mindezt tőlük megkapjuk. Arra figyelünk tehát, ami nincs. Szeretnénk tőlük valamit megkapni, hogy fontosnak, értékesnek, szabadnak érezzük magunkat és biztosak legyünk afelől, hogy valakihez tartozunk.

A másokkal szembeni elvárás belső feszültséget okoz, haraghoz és indokolatlan ítélkezéshez vezethet el.

A nagyböjtben irányítsuk figyelmünket arra, amink van. Annyi de annyi ajándékot, jó szót, figyelmességet kaptunk Istentől és egymástól. Elég hálásak vagyunk érte? Az Írás mondja: jobb adni, mint kapni. “Jobb” – ez azt jelenti, hogy Isten képessé teszi az embert arra, hogy szeretetének csatornája legyen és megáldja, hogy önajándékozó életet tudjunk élni. Az elvárások böjtje tehát azt jelenti a következő napokon, hogy nem azt szemléljük, mit nem kapunk meg másoktól, hanem mi az, amit ajándékozhatunk örömmel, szabadon és szeretettel szeretteinknek.

Jézus szava:

Mert aki meg akarja menteni az életét,
elveszti, aki pedig elveszti az
életét énértem, megmenti azt.
Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is,
önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Lk 9,23-25

Én azért jöttem, hogy nektek életetek legyen és bőségben legyen... Jn 10,10.

Ahhoz, hogy szeretetet kapjunk ez az út vezet: adjunk elvárások nélkül és osszuk meg azt a keveset, amit kaptunk. Megpróbáljuk?* Segítő kérdések:

1. El tudom-e a hozzám legközelebb állókat fogadni úgy, ahogy vannak?
2. Tudatában vagyok-e, hogy senkit nem fogok tudni megváltoztani?
3. Szoktam-e szeretteimnek vágyaimról, kívánságaimról, elvárásaimról beszélni?
4. Hogyan tudnék felszabadítóan hatni szeretteimre, hogy örömre derüljenek és felszabadultan kacagjanak?
5. Hálás vagyok-e mindenért, amit Istentől és szeretetteimtől kapok?


Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...


Sok kegyelmet! Imádkozzunk továbbra is egymásért, hétköznapi lelkigyakorlatozó k! István atya

2010. február 21., vasárnap

A szeretet döntés

Sokan vagyunk, akik egy irányba tekintünk, szeretnénk megújulni a szeretetben az idei nagyböjt idején.

Többen is kértétek, adjak szempontokat elmélkedéshez, imához. Az út, amin elindulunk, képzeletbeli hozzászegődés Jézus benső útjához, a hit, a remény és szeretetben való elmélyülés, megújulás szerény útja. Nevezzük lelkigyakorlatnak. Ehhez naponta legalább húsz perc szükséges teljes csendben, magányban. Lehet benne: fohász, bibliai rész elolvasása, elmélkedés, döntés + kegyelemkérés, személyes ima, hálaadás. Mindennap vehetünk egy vagy két segítő kérdést, vagy mindenki úgy osztja be, ahogy jónak látja.

A lelkigyakorlatunk mottója:
A szeretet döntés.

Az első hét kulcsszava:
SZAVAK BÖJTJEElismerem, hogy nekem magmnak is növekednem kell ezen a téren.

"Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes és képes egész testét megfékezni" Jak 3, 1-12.

Segítő kérdések:

* Tudok-e hallgatni, meghallgatni másokat? Szoktam-e magam fegyelmezni, hogy először mások beszélhessenek, végig mondhassák, ami szívükön van, s csak utána szólni?
* Tudatában vagyok-e, hogy szavaim visszatükrözik bensőmet? Hogy állok ezekkel: szép, helyes magyar beszéd... fölösleges beszéd... magyarázkodás... megfontolt szavak?
* Nem-e beszélek túl sokat? Sok beszéd szegénység...
* Szavaim szeretetet közvetítenek-e? Törekszem-e eléggé szeretetben kommunikálni?
* Összhangban vannak-e szavaim és cselekedeteim? Mennyiség és minőségi szempontok szerint is?
* Van-e a hangomban kedvesség, nyitottság, szelidség?
* Hogy állok a megszólással... ítélkezéssel... pleytkálkodással? Jöjjek Isten elé bátran, kérjek bocsánatot, mert irgalma végtelen.

Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ................................................

A héten kérjük NEPOMUKI SZENT JÁNOS közbenjárását. Őt tartjuk a gyónási titok védőszentjének, péda számunkra, mikor és hogyan kell szólnunk, beszélnünk. Életéről: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nepomuki_Szent_J%C3%A1nos

Istenünk, ki Nepomuki Szent Jánost a gyónási titok megtartásáért a vértanúság koronájával ékesítetted, kérünk, közbenjárására add meg, hogy példája szerint élvezhessük azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek!

* * *

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Teréz anya


Imádkozzunk egymásért, hétköznapi lelkigyakorlatozók. Kívánom, hogy Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Sok kegyelmet! István

2010. február 16., kedd

EGYSÉG ÖRÖMBEN (FARSANGVÉGRE)

Igazi közösségépítő, szeretetteljes és örömben gazdag volt a farsangi együttlétünk.

Sok hála és köszönet mindenkinek, aki a farsangi ünnepünk szervezőinek, előkészítőinek és résztvevőinek! Fantasztikusan megmozgatott. Külön köszönet SZÁSZ ANDRISNAK ÉS CSILLA NŐVÉREMNEK, akik mindezt életre hívták. Mindnyájunk örömére, és lelki örvendezésére!

Jó volt a karaoke!!!!!!! Még lesz, ugye?

Betti megtanította nekünk a szirtakit. Csak hogy ne felejtsük el, íme még egyszer:Köszönet mindenkinek!!!!!

2010. január 11., hétfő

Új emberré lettünk

Évközi 1. Vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén elmnodott prédikációmat osztom meg.

2010. január 10., vasárnap

AMIKOR VALAKI FELEMELI A KEZÉT, SZÁMOMRA EGY CSODA!

Ezt a tanúságtételt ha megnézed, valami a szívedben megmozdul. Hálád adsz az Úrnak minden ajándékáért.

"Egy egész világnak van szüksége a kezeidre, és arra, hogy mondj IGEN-t... Képes vagy rá. Igenis meg tudod csinálni!"

Tony Melendez egy Nicaraguában született, de az Egyesült Államokban élő fiatal ember. Születése előtt az édesanyja olyan gyógyszert kapott, aminek következtében Tony karok nélkül született. Mégis megtanult gitározni, autót vezetni, és még sok mindent. Nem adta fel. Valami azt sugallta, hogy van tovább, lehet élni, örülni, boldognak lenni. Megpróbálta és sikerült.

Ez a videó erről szól.Hála az Úrnak minden ajándékáért!

2010. január 3., vasárnap

JÉZUS A SZÍVEKBEN


Karácsonykor sok szeretet áradt újra felém. Megéreztem, hogy Isten jósága határtalan. Ez a leghatalmasabb tény. Itt van, a végtelenül szerető Isten ittlétéből kaptam megint egy darabkát. Hálás vagyok Zsoltnak, aki eljön, minden karácsonyban segítő társam és valahogy évek óta közvetíteni tudja felém ezt a szünet nélküli szeretet óceánt. Barátsággal, humorral, beszélgetésekkel.

Most lassan elmúlik karácsony, és sokan azon törjük a fejünket, mit tehetünk, hogy meggátoljuk, hogy a szeretet lángja halványabban égjen. Leszedjük a karácsony díszleteit, de mindennapossá lehetne tenni, hogy Jézus a szívünkben lakjon?

Ehhez lehet segítség

Ilyés Zsolt prédikációja, melyet itt nálunk az ünnep alkalmával mondott el:

Jézus a szívünkben a legnagyobb kincs. Ő jön. Be akar tölteni. Ő akar betölteni. Menjünk feléje, és akkor észrevesszük: egyre boldogabbak vagyunk. Boldogság - beteljesedett vágyak. Erre teremtett az Isten. Tökéletesen csak ő tud betölteni. Boldoggá tenni. Egyetlen ember sem. És nem a földi dolgok. Minden mást el fog venni az Isten. Tanítani akar az örök életre. Csak Isten a mi boldogságunk. Ez a legnagyobb kincs. Hallgasd meg a prédikációt itt:

A lejátszó töltődik
Hogyan fogadjuk be Jézust a szívünkbe? Mély vágyak élnek bennünk - de semmi sem tud betölteni teljesen. Nem lehetünk teljesen boldogok a földön, csakis Isten által. Nem az a kérdés, hogy eljön-e, hanem hogy felismerjük-e? Ahol szeretetet tapasztalunk, ott Isten ragyog fel. Meg kell tanulnunk megtalálni az Ő jelenlétét. Ezért kell hálásnak lennünk. Hálásnak lenni, hogy élek, van mit ennem, tudok aludni - ezek Isten szeretetének jelei. Ehhez sok mindent el kell engedni. Amit Isten ad vagy elvesz, mindig javunkra szolgál. Aki tud elfogadni és szeretni, az boldogabb. Hallgasd meg a prédikációt itt:

A lejátszó töltődik