2009. január 21., szerda

ÉREZZÉTEK ITTHON MAGATOKAT


"Ha gyorsan akarsz eljutni valahová - menj egyedül.
Ha messzire akarsz eljutni, menj másokkal együtt"
(Latin-amerikai közmondás)

Az imanyolcad feléhez érkeztünk. Ma este a cserealji református templomban imádkoztunk. Még a bevezető estéről hordozom az igehirdető Lakatos Péter egyik kijelentését: az Úr átszegezett kezében mindnyájan egyek vagyunk... Az idén is nyitva tartom a szívem, figyelem a lelkészek és papok odaadását, hogy hogyan mélyülnek el barátságok köztünk.

Mindenki nyitott és elszánt a közös imára és cselekvésre ebben a városban. Kegyelem, hogy nem érzékelek farizeizmust. Ennek a városnak hatalmas esélye, lehetősége a közösségeket vezető lelkészek és papok jó kapcsolata, barátsága.

Berekméri Melinda megosztotta ma, kislánya tegnap megkérdezte este, "Anyu hova mentek?" "A templomba" - válaszolta. "Melyikbe?" - kérdezte a hat éves Virág. "A katolikus templomba." "A mi katolikus templomunkba?" - kérdezett vissza...
Hát nem zseniális! Templomaink a mi templomaink! Közös otthonaink. A gyermekek lelkéből szól a Lélek. "Nekünk itthon itthon kell érezzünk magunkat egymás templomában, mert egyazon Atyának vagyunk a gyermekei..." - mondta Berekméri Melinda, ma este. Íme, a bölcsesség. Ilyen egyszerű. Tényleg lehetnénk testvérek.

Ezért imádkozom: "Hogy eggyé legyenek kezedben".

2009. január 17., szombat

IMANYOLCAD VÁROSUNKBAN

Testvérek,

valami különlegesen szép eseményre szeretném a figyelmeteket felhívni. Ilyenben ennek a városnak hosszú 500 év után tavaly volt először része, most együtt mehetünk tovább az elkezdett úton. "A katolikus egyház végérvényesen, visszavonhatatlanul elkötelezte magát az ökumenizmus mellett." (II. János Pál)


Tavalytól a városunkban együtt imádkoznak a felekezetek, reformátusok, unitáriusok, evangélikusok, római katolikusok. Idén most lesz, január 18-25 között, különböző templomokban. Én úgy gondolom olyan városjelenségről van szó, mely

- megerősíthet téged hitedben,
- áldásban részesülsz te és családod,
- jobban megismerheted Istent, Jézust,
- növekedhet benned a tisztelet mások iránt,
- megtapasztalhatjuk az "együtt vagyunk erősek" érzését,
- áldást esdhetünk erre a városra, együtt, közösen

egy olyan esztendőben, amikor bizonytalanabbá válik az anyagi biztonság és fel kell értékelnünk újra a közösség erejét. Talán érzed te is, nehéz lesz ez az esztendő, de Isten velünk lesz, ha mi is hozzá fordulunk. Ha igent mondassz Jézus Krisztusra, igent kell mondanod a felekezetek közötti egyetértésre, együttműködésre és közös imájára is.

Én Isten nevében meghívlak Téged és családodat, hogy lehetőséged szerint gyere el minden este. Az áldás már elkészült számodra, ha ott leszel, megérzed mit mondd a Lélek ma az egyháznak, a világnak és neked is.

Imádkozzunk Istenhez együtt, közösen, estéről estére! Higyjünk ennek erejében! A közös ima ereje a legnagyobb hatalom a földön, mert "ahol ketten vagy hárman együtt vagytok az én nevemben, köztetek vagyok" - mondja az Úr (Mt 18,20).

Őszinte ragaszkodással mindnyájatok iránt:
István

2009. január 8., csütörtök

SZÁLTELEKTŐL ÖREGIG

A házszentelések ideje embert próbáló, de hivatáserősítő időszak. Ma Szálteleken, Mezőmadarason, Szénáságyban és Mezőfeketében voltam, amit a helybeliek Öregnek mondanak. Nehéz volt a gyaloglás a hidegben, nagy területet jártunk be. A mezőségi szél megcsípte a homlokomat. A tanyákon néha kutyákkal kellett viaskodni, nem tagadom, szedtem is a szaporát...

De mozgásba hozza egy ilyen nap a lelkiismeretemet is. Vajon nem így kéne pásztoroljam évközben is a rámbízottakat? Kint lenni, emberek között lenni... nem evilági dolgokkal, hanem mennyei valóságokkal foglalkozni... egész nap imában lenni, az emberekkel együtt... éhes lelkű és szomjas emberekkel találkozni, párbeszédben lenni... betegekért imádkozni... a gonszt és művét Jézus nevében kiparancsolni... Egyesek szószerint egy éve várták, hogy megérkezzek. Megrázó volt Janka Sanyiéknál a rákos beteggel találkozni. Daganat, kemoterápia... és mégis Jézusból remény és erő és gyógyulás! Mások, sokan nyitott kapukkal, de emögött többre vágyódó lélekkel, kérdésekkel is készültek. A házszentelés eseményében érezhetően megjelenik Jézus, mi behívjuk a házakba, és valami olyan történik, ami szemmel nem látható ugyan, nincs rendkívüli semmi, mégis de a nyitott szívűek érzik azt, hogy ünnep van, az üdvösség napja.

Madarason összeszámoltuk, 22-en vagyunk katolikusok. Gyarapodtunk. 2002-ben 7 katolikust tartottunk számon. Bementünk az iskolába, találkoztam a teljes tantestülettel, köztük Rével, György Imolával, Orsival... Együtt imádkoztunk az iskoláért, a gyermekekért. Nagyon szép volt.

Szénáságyban Rózsika bejárta az egész falut, mindenkit lelátogatott, hogy értesítse a testvéreket, házszentelés lesz. Tűz, lélek... Csongi végig velem jött. Hét éve ugyanúgy, mindig olyan szótlanul, szeretetteljesen. Két új család van. Fiatalok... a remény nagyon apró fényei. Akarom hinni, hogy Jézust vittük ma el hozzájuk, aki azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen. A szórvány néha ijesztő, zord körülményei között is.


Néhány érdekes adat Mezőmadarasról. Ma 22 katolikust tartok számon. Minden páratlan számú hónapban van szentmise Török Endre házánál.

1332-ben fordul elő először neve a pápai tizedjegyzékben, de már akkor így: Madaras. (Beke: Az erd. egyházmegye. 166.; Orbán: Székelyföld. IV. 204.) 1567-ben Mezőmadarast ír az oklevél, amikor a regestrumban 23 kapuval szerepel. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Orbán: i.h.)

1332-ben plébániatemploma van, ekkor papja, Bertalan a pápai tizedjegyzék szerint 25 dénárt és 1 banálist fizet, 1334-ben 6 dénárt, 1335-ben 6 veröczeit. (Beke: i.h.)

Középkori temploma a mai lelkészlak területén állott. 1803–1804-ben bontották le és köveit az ugyanakkor épített nagyobb templomnál és papi csűrnél használták fel.1850-ben még sok követ szedtek ki alapjaiból. (Benkő K.: Marosszék. 322.; Kovács: Magyar ref. templomok. II. 682.)

Orbán Balázs látta még alapfalait és megállapította, hogy félkör alakú apszisa volt, tehát román kori templom. (i.h.) Ugyanő jegyzi fel, hogy „a templom helyén tett ásatások hihetetlen mennyiségű embercsontra vezettek, ami itt vívott csatának, vagy járványnak dúlásait jelöli” (uo.) Ennél valószínűbb, hogy itt a templom mellett ősi temető volt.

Az új templom tornya 1871-ben ledőlt, de már a következő évben újra felépítették. (Kovács: i.h.)

Madaras középkori lakói mind katolikusok voltak, és a reformáció óta reformátusok.

Régi lakóiról a helynevek beszélnek: a XVI. századból Gyér csere, Dércsel, Kaptánlyuk, Domhát, Verescsere (SZOKL. VI. 408.); a XIX. századból Várostető, Borjútilalmas, Büdöstó, Gyilkos, Akasztófatető, Sómtető, Nagyvölgytető, Vultur, Határhegy, Ceglédtető, Nádas, Kétárok pataka, Sósgödre pataka, Faron lévő patak, Pálpadjapatak, Kerekhegypataka, Rózsapataka, Sómpatak, Töviságy, Hidegvölgy pataka, Cegedpataka, Tekespataka, Szénáságy pataka, Gyümölcskút, Küpüs.


2009. január 6., kedd

URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT

- A Máté evengéliumában (Mt 2) a "mágoi" kifejezés arra enged következtetni, hogy tudósok, bölcsek jönnek Jézushoz, mert tudásuk van arról, hogy rendkívüli születéssel állunk szemben. A királyok fordítás bizonytalan, a Gáspár-Menyhért-Boldizsár nevek pedig csak a hagyományból tényszerűek.
- "Ház"-ba jönnek (tehát nem az istállóba), valószínüleg a születés éjszakáját követő más napról lehet szó, Betlehembe mennek be, a városba.
- "Csillag vezette őket" - nem természetes jelenség, hanem csoda, mint amikor a választott népet tűzoszlop vezeti. Isten jeleken keresztül vezet... Csillag, lelki sztár: neked van ilyen ember az életedben? Aki Istenhez vezetett téged, mint egy új betlehemi csillag? Mondj áldást rá. És te? Csillag vagy? Tündökölsz? Fény vagy a sötétben? Felelős vagy azokért, akik hozzád jönnek, imádkozz értük... vezesd Jézushoz, hogy leboruljanak előtte. Tanítsd meg imádni, dicsőíteni őket. Uram, segíts, hogy piciny kis fényemmel, csillag tudjak lenni sokak számára.
- "Hódoltak előtte" - vagyis Jézusban nem a Jézuskát, hanem a Krisztust látják meg. Ezért az Ünnep neve: Urunk megjelenése, Epifánia. Az Úr megjelent - ez a karácsony szíve. Uradat, Istenedet imádd, csak neki szolgálj. Az Úr féltékeny Isten... ne legyenek mások, akik a szellemi valóságokba akarnak elvezetni téged (jóslás, jövendő mondás, fehér mágia). Ezt a Te Urad, aki Betlehemben megjelent, nem engedi meg neked.
- Imádás, hódolat: szoktál térdelni? Leborulni? Térdhajtás az Eukarisztia előtt? Jelen vagy benne?
- Ajándékokat hoztak: hozz valamit te is Istennek. Mit adsz ma Istennek? Tedd az oltárra, ajánld fel... A koldus-képe: kinyújtott kéz... üres... de önmagát adja.

És a személyes: ez most jól esett! Szép volt erről elmélkedni. Csillagaim: édesanyám (családom), Ottó, Ödön, Zsolt... Szeretnék most egyszerűen leborulni Jézus előtt... elképzelem az arcát... de lehajolni is másokhoz. És jó lenne a térdhajtásomat is kicsit megreformálni.

2009. január 4., vasárnap

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.

Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,

Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,

Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,

Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót -

Isten adjon minden jót!
Az új esztendőben.

Az Új Esztendő - Egyházmegyénk Jubileumi éve, millénium.

(A képen látható Jóbel a zsidó liturgiában használatos kürt, melynek megszólalása a nagy jubileumot jelzi
(annus jubilei), Mózes III. k. 25, 8-17 szerint minden 50. év, melyet 7 × 7 szombat év = 49 után kürtszóval (héb. jóbel, innét neve) hirdettek. A Jóbel Évben minden mezei munka szünetelt, a zsidó rabszolgák visszanyerték szabadságukat s az eladott földbirtok visszakerült előbbi tulajdonosához, illetve annak örököséhez. Az egész Palesztinában hirdetett «szabadság» tehát az ország minden személyének s összes földbirtokának szólt, amiért a Jóbel Évet a «szabadság-évé»-nek is nevezték (Ezek. 46, 17). Ezen intézmények, mint a szombat és a szombatév alapeszméje továbbvezetésének végcélja: az egyes családok megóvása a végképi elszegényedéstől s elzülléstől, a föld termékenységének emelése és a földbirtok felosztása körül létrejött egyenetlenségek kiegyenlítése, szóval a régi zsidó társadalom félszázadonkénti ujjászületése.)

2009. január 3., szombat

HÁZSZENTELÉS, JÉZUS KÖZTÜNK LAKIK


Házszentelés Szentkirályon, szép havazás, igazi tél, meleg, szeretetteljes kézfogások... és... szomorú arcok, bánatos emberek, földre hulló tekintetek. A mai nap örömei és nehézségei.
Christus Mansionem Benedicat - Krisztus e hajlékot megáldotta.
Nimród volt végig a társam, szelid és egyszerű gyermek, lassan-lassan belenő Isten szolgálatába a ministrálás által. Tehetetlennek éreztem magam, hogy Balázs nénit nem tudtam mosolygásra bírni, csak fogtam erőteln, lebénult kezét és álltam mellette, nézve, hogy szakadatlanul sír... Zsuzsa néni: "Olyan nehéz az egyedüllét!"... Felvillanyozott Köllő Isti szolgálatkészsége, márciusban Magyarországról hazaköltöznek, itthon igazi számára az élet, és hát megszületett kislányuk! Pezseg, újul bennük az élet. Dicsőség Istennek mindenért!